17 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne HEUTHES

11 kwietnia 2022

Kwalifikowany podpis elektroniczny w Microsoft Windows 11

Według potwierdzonej telefonicznie informacji uzyskanej w firmie Asseco Data Systems SA, podpis kwalifikowany Certum nie jest wspierany w systemie Microsoft Windows 11. W związku z tym występują problemy z prawidłowym działaniem bibliotek do podpisu kwalifikowanego w modułach JPK i DMS systemu ISOF. Musimy więc stanowczo odradzić aktualizację systemu Windows do wersji 11, do czasu aż te problemy nie zostaną usunięte przez dostawcę.

System ISOF był przetestowany z przeglądarką Chrome wer. 100 i Windows 11 i w tym środowisku pracuje stabilnie. Problemem są tylko sterowniki do podpisu cyfrowego dostarczane przez dostawcę podpisu kwalifikowanego.

Problem z Windows 11 może wystąpić też z podpisami innych dostawców. Prosimy o sprawdzenie wcześniej prawidłowości działania podpisu, tak aby nie zostawiać tej kwestii „na ostatnią chwilę”. Wyjściem awaryjnym jest podpisanie dokumentu narzędziami dostarczonymi przez dostawcę podpisu kwalifikowanego na innym komputerze z Windows 10.

Na stronie https://pomoc.certum.pl/pl/oprogramowanie/procertum-smartsign/ znajduje się informacja, że z systemów Windows z tym podpisem wspierane są tylko Windows 7, Windows 8 i Windows 10. Brak wsparcia przez producenta powoduje brak możliwości użycia podpisu Certum, w systemie ISOF, pracującym na stacji roboczej z Microsoft Windows 11.

Problem nie leży po stronie HEUTHES, jednakże testujemy i monitorujemy sprawę. Jak tylko dowiemy się nowych szczegółów, natychmiast przekażemy Państwu informację.

05 kwietnia 2022

Nowy moduł Ryczałt-Ewidencja i system ISOF-Ryczałt

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma HEUTHES wprowadzi w kwietniu 2022 r. do swojego internetowego systemu obsługi firm tę nową możliwość prowadzenia księgowości w ramach usługi ISOF. Nowa funkcjonalność Ryczałt-Ewidencja, będzie trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów.

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał w związku z korzystnymi zmianami podatkowymi wynikającymi z wprowadzenia planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 - Polskiego Ładu i zwiększonego zainteresowania tą formą opodatkowania. Jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Obok nowego modułu, firma HEUTHES oferuje także nowy system ISOF-Ryczałt, który zawiera zestaw funkcji potrzebnych firmom, które wybrały ten system prowadzenia księgowości.

ISOF-RYCZAŁT jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-RYCZAŁT posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Płace.

Więcej informacji na stronach www.ryczalt.isof.pl

04 kwietnia 2022

Nowości w obsłudze Rachunkowości w systemie ISOF-ERP w I kw. 2022

W związku z szeregiem zmian prawnych w 2022 związanych z Polskim Ładem, w obsłudze Rachunkowości, firma HEUTHES sukcesywnie aktualizuje swój system ISOF dopasowując go do wymogów poszczególnych instytucji, w tym Ministerstwa Finansów i ZUS.

Wprowadzone zmiany dotyczą czterech obszarów:

1. JPK_VAT

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

2. E-Faktury ustrukturyzowane (KSeF)

E-faktury zostaną w Polsce wprowadzone obligatoryjnie od 2023 roku, natomiast firmy są zachęcane do ich używania już w 2022 poprzez możliwość wcześniejszego zwrotu VAT. Obecnie jest dostępna kompletna funkcjonalność wysyłki do KSeF zwykłych faktur sprzedażowych i korekt oraz pobieranie UPO z obsługą tokenów. W pierwszej połowie kwietnia 2022 r. zostanie udostępniona możliwość importowania do ISOF faktur zakupowych z KSeF.

3. Płace – nowe ulgi, nowe ZUS DRA i RCA, kody zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

Wprowadzono obsługę ulgi dla klasy średniej, dla dużych rodzin oraz dla pracujących emerytów, jak również możliwość podwyższenia pierwszego progu podatkowego, zmian w składce zdrowotnej oraz kwoty wolnej od podatku. Warto zauważyć, że firma prowadzi obecnie prace rozwojowe w zakresie zapowiedzianych 24 marca 2022 r. przez Ministerstwo Finansów istotnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obniżenie stawki PIT z 17% na 12%, zmiany w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Wprowadzono nowe deklaracje DRA i RCA, powiązane z likwidacją RZA. Zestawy kadrowe rozbudowano o występujące w zmienionych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kody wykonywanego zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego. Udostępnienie kodów w pierwszej połowie kwietnia.

4. Obsługa Ryczałtu w ISOF.

W kwietniu 2022 r. zostanie udostępniona nowa funkcjonalność Ryczałt-Ewidencja, która będzie trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów. Obok nowego modułu, firma HEUTHES wprowadzi także nowy system ISOF-Ryczałt, który zawiera zestaw funkcji potrzebnych firmom, które wybrały ten system prowadzenia księgowości.

31 marca 2022

Nowa wersja serwera aplikacyjnego HDB 6.1

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace nad rozwojem serwera aplikacyjnego HDB. Na przestrzeni ostatnich lat powstało kilka jego wersji. Ostatnie z nich to wersja 5.0 i 6.0. Teraz wprowadzana jest kolejna wersja 6.1. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB NG, programy napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci binarnej są wykonywane przez serwer aplikacyjny. HDB pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. PostgreSQL, Oracle, inne) i pracujących na różnorodnych platformach sprzętowych.

Nowa wersja serwera to HDB 6.1 ze zmienionymi i zaktualizowanymi bibliotekami. Zmiana ta została dokonana w związku z podatnością popularnej biblioteki Log4j na atak. W nowej wersji serwera nie ma już wspomnianej biblioteki, została ona zastąpiona biblioteką logback.

Firma HEUTHES zaktualizowała również kilka innych bibliotek, w tym sterowniki JDBC do Oracle i PostgreSQL. Inne odświeżone to biblioteka FOP używana przy tworzeniu plików PDF, biblioteki używane do tworzenia i konwersji dokumentów OpenOffice oraz biblioteki obsługujące pliki graficzne.

Oprócz tego w HDB 6.1 wyeliminowano udokumentowane podatności bibliotek narzędziowych dla środowiska Java.

W planach firma HEUTHES ma już kolejną wersję 7.0 serwera HDB. Nastąpi rozwój architektury klastrowej z użyciem konteneryzacji. Zamierzenia są takie, żeby w wersji HDB 7.0 można było zarządzać klastrem („orchestration”) w środowisku Kubernetes/OpenShift. Będzie to wymagało współdzielenia sesji między różnymi instancjami HDB. Prowadzone są też prace, aby konfigurację tekstową przenieść do bazy danych (oczywiście poza konfiguracją dostępu do samej bazy danych).

30 marca 2022

Nowa wersja wizualizacji biblioteki ekranowej 8.0

Firma HEUTHES od 2016 roku rozwija nową generację bibliotek programistycznych wykorzystywanych do tworzenia interfejsów graficznych. Rozwiązanie jest stosowane na szeroką skalę w większości systemów bankowych HEUTHES.

Na początku 2022 roku biblioteka przeszła szereg zmian dotyczących wizualizacji i wersja ta otrzymała nowy numer 8.0.

Platforma programistyczna (Framework) służy do tworzenia nowoczesnych rozwiązań typu Frontend zgodnych z obecnymi standardami w przeglądarkach internetowych. Nowe rozwiązanie jest w pełni zintegrowane ze starszymi wersjami bibliotek HEUTHES. Oznacza to, że możliwe jest równoległe wdrożenie nowych rozwiązań w starszych systemach HEUTHES.

Nowa wersja biblioteki 8.0 umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych interfejsów graficznych użytkownika, które są dużo lepsze ergonomicznie i zgodne z obecnymi trendami na rynku.

Celem zmian wprowadzonych do nowej wersji biblioteki jest optymalizacja tworzenia i działania kodu, i są to:

 • utworzenie nowej formy wyrażania interfejsu graficznego,
 • wykorzystanie najnowszych możliwości języka JavaScript oraz arkuszy stylów CSS,
 • wykorzystanie w pełni możliwości programowania obiektowego języka HDB,
 • zastąpienie formatu XML formatem JSON,
 • możliwość dzielenia fragmentów ekranu na osobne kontrolery i umożliwienie ich wykorzystania w wielu miejscach,
 • rozwiązanie zaprojektowano ze zorientowaniem na modularność kodu,
 • możliwość renderowania po stronie serwera,
 • bezpośrednia integracja z aplikacjami działającymi na Tomcat,
 • obsługa mechanizmu zdalnego wywoływania funkcji z innych modułów aplikacji,
 • wsparcie do tworzenia własnych komponentów,
 • możliwość wykorzystania różnych źródeł danych,
 • możliwość pełnego sterowania logiką ekranu z poziomu warstwy Backend.
29 marca 2022

HEUTHES wprowadza podpis cyfrowy uwidoczniony (visible)

Podpis cyfrowy to nowoczesna forma podpisywania wszelkich dokumentów występujących w formie elektronicznej. Jest on odpowiednikiem podpisu odręcznego stawianego na dokumencie papierowym. Dzięki niemu wszystkie dokumenty można przesyłać w formie elektronicznej. Gwarantuje on i jednocześnie weryfikuje autentyczność osoby podpisującej.

Do tej pory, w systemie ISOF, podpis cyfrowy występował w formie niewidocznej, to znaczy tylko w systemie ISOF lub w zewnętrznych weryfikatorach można było sprawdzić, że dokument został podpisany cyfrowo. Od teraz na podpisywanych dokumentach PDF dodatkowo będzie widoczna grafika z podpisem w formacie podpisu PDF (PAdES), z informacją kto i kiedy podpisał, uzasadnieniem i znakiem graficznym w wybranym miejscu, na wybranej stronie.

Cyfrowy podpis uwidoczniony (visible) bardzo upraszcza i przyspiesza wszelkie procedury formalne, pozwala zaoszczędzić czas poprzez możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Ta kolejna nowinka świadczy o tym, że firma HEUTHES na bieżąco dostosowuje się do najnowszych rozwiązań proponując swoim klientom najbardziej aktualne technologie.

System ISOF w zakresie podpisów elektronicznych obsługuje format PAdES, dedykowany do podpisania plików PDF, a także cztery typy formatu XAdES (otoczony, otaczający, zewnętrzny i równoległy) dedykowanego zwłaszcza do podpisywania dokumentów XML, szeroko wykorzystywanego w obrębie EDI oraz do przesyłania deklaracji i rozliczeń do urzędów publicznych (m.in. Ministerstwo Finansów i ZUS). W nowej wersji ISOF usprawniono weryfikację podpisu zewnętrznego, opisy zastosowań, a także weryfikację podpisów na stacji roboczej.

Od niedawna, wraz z nową wersją oprogramowania ISOF, istnieje również możliwość stosowania firmowej pieczęci cyfrowej kwalifikowanej. Dzięki niej można pieczętować dowolne dokumenty czy pliki, używając wyłącznie danych firmowych, bez danych osobowych. W aktualizowanej wersji systemu również pieczęć cyfrowa uzyskała formę uwidocznioną, podobnie jak podpis cyfrowy.

28 marca 2022

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej w HEUTHES

Firma HEUTHES rozbudowała i zmieniła architekturę sprzętową serwerów na potrzeby Działów Produkcji Oprogramowania i Wdrożeń systemu ISOF. Poprzednio stosowano serwery Intel, obecnie nastąpiła zmiana na serwery AMD EPYC o nazwie kodowej Milan. Testy syntetyczne wykazały 3-krotne przyspieszenie przetwarzania na nowej platformie, testy matematyczne ponad 4-krotne przyspieszenie, testy matematyczne Java blisko 10-krotne przyspieszenie.

Serwery AMD osiągające rewelacyjne wyniki w testach Java są szczególnie przydatne dla rozwiązań HEUTHES, w których zarówno serwer aplikacyjny, jak i całe aplikacje wytworzone w technologii Client-Web-Server powstają w języku Java.

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej polepszy warunki pracy Działów Produkcji Oprogramowania i Wdrożeń systemu ISOF, jest także odpowiedzą firmy HEUTHES na przedłużającą się pracę w trybie zdalnym. Nowa platforma ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. Do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe skłoniła firmę HEUTHES rosnąca liczba użytkowników systemów ISOF.

11 marca 2022

HEUTHES Solidarny z Ukrainą

24 lutego 2022 roku świat się zatrzymał. Niczym nieuzasadniona agresja Putina na suwerenne państwo w Europie wywołała konsternację całego cywilizowanego świata.

Wobec brutalnego ataku zbrojnego ze strony Rosji na Ukrainę, firma HEUTHES wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim, potępia zbrodnie ludobójstwa wobec ludności cywilnej oraz przyłącza się do pomocy jaką Polacy okazują Ukrainie.

W ramach wsparcia HEUTHES przeznaczył 50 tys. zł na pomoc charytatywną Ukrainie poprzez Caritas Polska.

Inną formą pomocy jest oferta stabilnej pracy w firmie HEUTHES skierowana do naszych ukraińskich kolegów z branży IT, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:


Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (magisterskie) lub student ostatniego roku,
 • bardzo dobra znajomość systemów Linux oraz Windows,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami, bezpieczeństwem oraz sprzętem komputerowym,
 • umiejętność projektowania złożonych platform informatycznych,
 • znajomość problematyki wirtualizacji (KVM, Docker),
 • znajomość administracji relacyjnymi bazami danych (SQL),
 • znajomość administracji Apache, Tomcat,
 • zdolności analityczne i projektowe,
 • dyspozycyjność,
 • skrupulatność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • pracę przy zaawansowanych technologicznie, dużych projektach informatycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • elastyczny czas pracy.

Chętnie przyjmiemy młodych pracowników po studiach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: pracaisof.pl lub klikając w przycisk aplikowania:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HEUTHES sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.


Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studenci ostatnich lat kierunków informatycznych,
 • solidne przygotowanie matematyczne,
 • znajomość języków Java, JS,
 • znajomość XML, HTML, SQL,
 • znajomość systemów: Linux, Windows,
 • zdolności analityczne i projektowe,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie informatycznej - na rynku od 1989 r.,
 • pracę przy zaawansowanych technologicznie projektach informatycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia zawodowe,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • elastyczny czas pracy,
 • pomoc mieszkaniową,
 • wsparcie aktywności sportowej.

Chętnie przyjmiemy młodych pracowników po studiach lub na ostatnim roku studiów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: pracaisof.pl lub klikając w przycisk aplikowania:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HEUTHES sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.


Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (magisterskie),
 • zaawansowana znajomość Systemów Finansowo-Księgowych,
 • współpraca z Klientami i programistami w zakresie definiowania wymagańfunkcjonalno-technicznych w systemie ERP w obszarach finansowo-księgowych,
 • praktyczna znajomość systemów ERP,
 • łatwość komunikacji z Klientami w zakresie analizowania ich potrzeb oraz opisywania wymagań,
 • umiejętność dokumentowania potrzebnych zmian w systemie w procesachfinansowych,
 • szkolenie użytkowników,
 • zdolności analityczne i projektowe,
 • dyspozycyjność,
 • skrupulatność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie informatycznej - na rynku od 1989 r.,
 • pracę przy zaawansowanych technologicznie projektach informatycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia zawodowe,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • elastyczny czas pracy,
 • pomoc mieszkaniową,
 • wsparcie aktywności sportowej.

Chętnie przyjmiemy młodych pracowników po studiach lub na ostatnim roku studiów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: pracaisof.pl lub klikając w przycisk aplikowania:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HEUTHES sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

Osobom, które straciły swoje firmy na Ukrainie i chciałyby rozpocząć działalność w Polsce oferujemy rabat 20% na nasz internetowy system obsługi firmy ISOF (do czasu zakończenia konfliktu i ustabilizowania sytuacji).

Całym sercem jesteśmy z naszymi sąsiadami z Ukrainy i w pełni się z nimi solidaryzujemy. Podziwiamy ich heroiczną postawę wobec obrony swojej ojczyzny. Kierujemy ku nim wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia. Wyrażamy również nadzieję na szybkie zakończenie tego bezsensownego konfliktu politycznego i zbrojnego. Wierzymy, że Ukraina będzie wolnym i bezpiecznym krajem dla wolnych i szczęśliwych ludzi.

21 stycznia 2022

Nowy cennik usług dodatkowych w ISOF

Firma HEUTHES zapowiada, że od 1 lutego 2022 r. wprowadzi nowy cennik usług dodatkowych związanych z systemem ISOF. Jest to związane ze znacznym wzrostem kosztów działalności, a w szczególności kosztów pracy, a także inflacją. Ceny nie były zmieniane od początku 2018 r., przy inflacji za ten okres ponad 11%.

Zmiany obejmą szkolenia, kopie bezpieczeństwa, certyfikaty bezpieczeństwa, portale B2B, pakiety parametryzacyjne, pakiety parametryzacyjno-szkoleniowe, pakiety opieki powdrożeniowej oraz opłaty za pasmo przesyłu danych i za powierzchnię dyskową.

Szczegółowe ceny obowiązujące do końca stycznia 2022 i od lutego 2022 znajdują się na stronie https://www.isof.pl/cennik_uslug.hdb

20 stycznia 2022

Firma HEUTHES z tytułem Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020

Firma HEUTHES została nagrodzona tytułem WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2020 w konkursie organizowanym przez Portal Przedsiębiorców EuropejskaFirma.pl. W rywalizacji brało udział 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w styczniu 2022 zbadał Instytut Europejskiego Biznesu.

W rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 Branży Informatycznej firma HEUTHES zajęła 187. miejsce z wyceną 100,1 mln zl.

Tytuł Wielki Brylant Polskiej gospodarki otrzymały firmy, których wartość rynkowa w październiku 2020 roku była wyższa niż 100 mln złotych.

Analiza została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie gospodarcze.

Nie jest to pierwszy tytuł przyznany firmie HEUTHES przez Instytut Europejskiego Biznesu. W 2019 firma otrzymała miano Brylant Polskiej Gospodarki 2018. W 2020 roku firma umocniła więc swoje notowanie i awansowała do szacownego grona firm z tytułem WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI.

Nagroda ta, to potwierdzenie bardzo dobrej i wysokiej pozycji firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymieniony konkurs jest jednym z wielu, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Każda nagroda i wyróżnienie dla HEUTHES jest efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po 33 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w różnorakich rankingach powodują, iż firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Zobacz archiwum wiadomości:
od 01.2022   07-12.2021   01-06.2021   07-12.2020   01-06.2020   07-12.2019   01-06.2019   07-12.2018   01-06.2018   07-12.2017   01-06.2017   07-12.2016   01-06.2016   07-12.2015   01-06.2015   07-12.2014   01-06.2014   07-12.2013   01-06.2013   07-12.2012   01-06.2012   07-12.2011   01-06.2011   07-12.2010   01-06.2010   07-12.2009   01-06.2009   07-12.2008   01-06.2008   07-12.2007   01-06.2007   07-12.2006   01-06.2006   07-12.2005   01-06.2005   2004   2003  Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›