Produkcja


Moduł Produkcji jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i zgodnym z najnowszą koncepcją Przemysł 4.0.

Według najnowszego Raportu PARP o stanie sektora MSP (2016) blisko 1/3 firm wskazuje wprowadzanie nowych technologii (m.in. nowych rozwiązań informatycznych) jako działanie podejmowane w celu sprostania konkurencji.

Nowy moduł Produkcja, dedykowany dla firm, które działają w branży przemysłowej może być silnym impulsem w Państwa walce konkurencyjnej.

Przetestuj
program Produkcja
»

Moduł Produkcja zintegrowany z innymi modułami ERP

Moduł Produkcja w systemie ISOF wspiera i realizuje wiele postulatów koncepcji "Przemysł 4.0" (ang. Smart Factory 4.0, niem. Industrie 4.0). Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem automatyzacji, nowoczesnych technologii, pracy on-line i w chmurze internetowej oraz przy pomocy technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Wszystko to przy udziale wielu stron uczestniczących w procesie produkcji. System wspiera obsługę różnych urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji.

Podgląd produktu
Kolejne kroki potrzebne do uruchomienia produkcji w systemie ISOF:
1. Zdefiniowanie Zasobów osobowych (moduł Produkcja oraz Kadry-Płace) i sprzętowych (moduł Środki trwałe i Urządzenia).
2. Zdefiniowanie Produktu wraz z BOM (ang. Bill of Materials), procedurą produkcji oraz Kartami pracy dla poszczególnych etapów produkcji (czynności).
3. Definicja Zlecenia produkcyjnego (w oparciu o zapytanie klienta) w którym określamy Produkt, ilość, harmonogram oraz przyporządkowujemy konkretne zasoby ludzkie i sprzętowe.
4. Zatwierdzenie zlecenia z chwilą potwierdzenia zamówienia od Kontrahenta, wystawienie zamówienia do Dostawców na brakujące elementy (składniki) potrzebne do produkcji, na podstawie raportu braków.
5. Uruchamiamy zlecenie.
6. Pracownicy realizują zlecenie na podstawie kart pracy, pobierają materiały z magazynu i zwracają gotowy produkt (lub półprodukty) do magazynu (wyrobów gotowych).
7. Po wykonaniu odpowiedniej ilości zlecenie jest zakończone.
8. Następuje rozliczenie ostateczne w księgowości - wszystkie dokumenty są księgowane na bieżąco, automatycznie na podstawie uprzednio zdefiniowanych schematów dekretacji. W systemie FK w module Raportów definiuje się niezbędne raporty w tym raport 'Produkcja w toku'.
9. Po rozliczeniu zlecenie zostaje zamknięte.

Zasoby i produkty

W systemie konieczna jest m.in. definicja zasobów i produktów. W ramach zasobów definiuje się potrzebne maszyny, urządzenia, pracowników, kooperantów, gniazda produkcyjne. Z kolei w zakresie definicji produktu definiuje się sam produkt z cechami katalogowymi, ceny, informacje magazynowe, opakowania, zamienniki, strukturę BOM (ang. Bill of Materials) oraz powiązany proces produkcji.

Wykorzystanie E-formularzy w procesie produkcji

Ważnym i interesującym elementem definicji czynności procesu produkcyjnego jest obsługa e-formularzy, które stanowią elektroniczne Karty pracy. HEUTHES użył w tym zakresie własnego mechanizmu obsługi e-formularzy w DMS/Workflow.

Na stanowiskach niewyposażonych w komputery pracownicy wypełniają formularze papierowe na bazie wydruków szablonów z systemu. Szablony wydruków mają przygotowane wszystkie wymagane i potrzebne w procesie produkcji pola. Wypełnione formularze należy później wprowadzić do systemu. Z kolei na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w tablety lub komputery, formularze zlecenia produkcyjnego mogą być wypełnione, edytowane i zatwierdzane online. W takim przypadku są one od razu dostępne dla innych uczestników procesu produkcyjnego.

Karta Pracy do wydruku
Formularz online Karty pracy

Formularze Zlecenia produkcyjnego są podstawowymi dokumentami w procesie produkcji i mogą zawierać informacje m.in. o przedmiocie produkcji, numerze zlecenia, sposobie wyprodukowania, zasobach potrzebnych do uruchomienia produkcji, powiązanych osobach i kontrahentach, kalkulacjach cenowych, terminach rozpoczęcia i zakończenia produkcji, numerze zamówienia od klienta.

Podgląd zlecenia produkcyjnego

Zastosowanie e-formularzy dotyczących produktów i operacji oznacza w praktyce, że komplet informacji dotyczących zlecenia produkcyjnego jest spójny i przechowywany w postaci dokumentu elektronicznego. Dla konkretnego zlecenia produkcyjnego użytkownik może stworzyć samodzielnie nowy e-formularz. Stosowanie e-formularzy tym samym znacznie przyspiesza i uelastycznia proces produkcji i zbierania informacji. E-formularze mogą być również stosowane do kontroli jakości i wielu innych procesów.

Podgląd zasobów produkcyjnych

System Raportów

System raportów w module Produkcja obejmuje m.in.:

 • listę zleceń,
 • zlecenia w układzie Gantt’a,
 • zasoby w układzie Gantt’a,
 • harmonogram,
 • kalkulację zlecenia,
 • kalkulację produktu,
 • bilans zlecenia.

Raport – lista zleceń produkcyjnych

Raport – lista zleceń produkcyjnych

Raport zleceń w układzie Gantt’a pokazuje w układzie czasowym pojedyncze zlecenie, grupę zleceń i wszystkie zlecenia. Również z obszernym zestawem filtrów, zapisywaniem szablonów raportów wykonywalnych w trybie bezpośrednim i offline (np. do raportów Balanced Scorecard).

Raport – zlecenia w układzie Gantt’a

Raport – zlecenia w układzie Gantt’a

Raport zleceń w układzie Gantt’a pokazuje w układzie czasowym pojedyncze zlecenie, grupę zleceń i wszystkie zlecenia. Również z obszernym zestawem filtrów, zapisywaniem szablonów raportów wykonywalnych w trybie bezpośrednim i offline (np. do raportów Balanced Scorecard).

Raport – zasoby w układzie Gantt’a

Raport zasobów w układzie Gantt’a pokazuje w układzie czasowym wykorzystywane w procesie produkcyjnym zasoby. Umożliwia wykrywanie i oznaczanie konfliktów zasobów produkcyjnych, a przesuwając poszczególne elementy wykresu można dynamicznie oglądać postępy w realizacji procesu produkcyjnego.

Raport – harmonogram

Harmonogram umożliwia podgląd poszczególnych czynności w ramach kolejnych etapów produkcji, wraz z datami początku i końca tych operacji oraz powiązanymi dokumentami magazynowymi, wymaganymi zasobami i kartami pracy.

Raport - harmonogram

Raport – kalkulacja produktu

Raport Kalkulacja produktu umożliwia zestawienie kosztów składników według struktury BOM oraz kosztów robocizny według definicji procesu produkcji. Z raportu uzyskuje się również jednostkowy koszt składników, jednostkową sumę robocizny oraz sumę kosztów produktu oraz jednostkowy koszt produktu.

Raport – kalkulacja produktu

Raport – kalkulacja zlecenia

Raport Kalkulacja zlecenia umożliwia zestawienie kosztów materiałów bezpośrednich, kosztów płac bezpośrednich, kosztów wydziałowych oraz kosztów zlecenia ogółem. W efekcie można ustalić m.in. sumę kosztów produktu, jednostkowy koszt produktu, marżę minimalną, minimalną cenę produktu oraz minimalną wartość sprzedaży zlecenia.

Raport – kalkulacja zlecenia

Raport – bilans zlecenia

Raport Bilans zlecenia umożliwia porównywanie planowanych i zarejestrowanych kosztów zlecenia. Rozdzielono je na planowane koszty bezpośrednie zlecenia: materiałów i płac oraz na zarejestrowane koszty bezpośrednie zlecenia: materiałów i płac.

Raport – bilans zlecenia

Powyższe raporty dają się rozwijać do coraz większego poziomu szczegółowości.

Integracja modułu Produkcja z innymi modułami systemu ISOF

Moduł Produkcja jest ściśle zintegrowany z innymi modułami systemu ISOF. Należą do nich: DMS, Magazyn, Rachunkowość, Zamówienia do dostawców, CRM Zadaniowy i CRM Serwisowy, Portal Serwisowy, Zamówienia od klientów, a także Portal Zamówieniowy.

W efekcie w ramach procesu produkcyjnego moduł umożliwia zarządzanie m.in.:

 • czasem,
 • zasobami (z wykrywaniem konfliktów),
 • zamówieniami,
 • personelem.

W systemie obowiązuje zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Dzięki temu dane wprowadzone w jednym z modułów są dostępne we wszystkich powiązanych modułach.

Integracja modułu Produkcja z modułem Magazyn

Integracja Produkcji z modułem Magazynu umożliwia przyjęcie i wydanie wewnętrzne materiałów potrzebnych do zrealizowania procesu produkcji, a także przyjęcie finalnych produktów do magazynu wyrobów gotowych. Elementy procesu planowania zakupu składników śledzą w systemie zamówienia na półprodukty.

Dokumenty magazynowe związane z procesem produkcyjnym mogą być automatycznie generowane na podstawie przygotowanych wcześniej definicji procesu produkcji.

Integracja modułu Produkcja z modułem Rachunkowość

Dzięki połączeniu modułów, dokumenty magazynowe są automatycznie dekretowane w systemie księgowym. System księgowy z kolei umożliwia uzyskanie w szybki sposób informacji o kosztach i dochodach produkcji.

Możliwe jest wcześniejsze zdefiniowanie dekretów wszystkich operacji księgowych. Dzięki automatycznej dekretacji rozliczenia produkcji są w dużym stopniu zautomatyzowane.

Moduł raportów w FK umożliwia utworzenie (zalecamy współpracę z Działem Wdrożeń HEUTHES) zaawansowanych raportów przestawnych niezbędnych do zarządzania produkcją.

Raport produkcja w toku

Integracja modułu Produkcja z modułem Zamówienia do dostawców

Niezbędny w trakcie wytwarzania proces zamawiania towarów od dostawców jest w module Produkcja prowadzony w sposób zautomatyzowany i traktowany jako część operacji produkcyjnej. Dzięki temu półprodukty są zawsze w odpowiednim czasie dostarczane do magazynu i mogą być użyte w ramach zdefiniowanego harmonogramu zlecenia produkcyjnego. Przyjęcie zamówionego towaru w magazynie jest jednoznaczne z blokadą odpowiedniej jego ilości dla określonego procesu produkcyjnego.

Gwarantuje to spójność działań dostawców i produkcji oraz buduje efektywny mechanizm zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji. Istniejąca w systemie możliwość definiowania następstw i zdarzeń (np. zależności koniec/początek) ułatwia lokalizowanie tzw. ‘wąskich gardeł’, kolizji oraz zagrożenia terminów.

Integracja modułu Produkcja z modułem CRM Zadaniowy

W systemie istnieje integracja czasu operacji produkcyjnych z czasem pracy pracowników w CRM Zadaniowy. Dzięki temu monitorowany jest czas wykonania etapu (całego) zlecenia produkcyjnego oraz czas pracy pracownika. Umożliwia to porównanie zaplanowanych procesów z rzeczywistym czasem ich wykonania i dokonywanie niezbędnych korekt. Zsumowany czas pracy pracownika informuje o kosztach pracowniczych generowanych w ramach zlecenia.

Integracja modułu Produkcja z modułami CRM Serwisowy i Portal Serwisowy

Odbiorcy wyprodukowanych produktów, których obejmują zagadnienia obsługi serwisowej i reklamacje są obsługiwani przez CRM Serwisowy. Funkcjonalność tego modułu pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży wyprodukowanych przedmiotów. Klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów. Uzupełnieniem CRM Serwisowego jest połączony z nim Portal Serwisowy.

Portal Serwisowy to narzędzie, które umożliwia odbiorcom wyprodukowanych produktów nie tylko zgłaszanie usług o charakterze serwisowym, ale również podgląd stanu ich realizacji, czy akceptowanie wykonanych prac. Zewnętrzny Portal Serwisowy jest połączony logicznie z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie określonych danych klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system, wydzielony od systemu bazowego ISOF, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Integracja modułu Produkcja z modułami Zamówienia od klientów i Portal Zamówieniowy

Do zlecenia produkcyjnego można dowiązać zamówienia powiązane - czyli zamówienia od klienta. Dzięki temu wyprodukowane produkty mogą być zarezerwowane dla konkretnego klienta.

W efekcie zamówienie od klienta powoduje powstanie zamówienia produkcyjnego oraz automatyczne wystawianie innych powiązanych dokumentów: magazynowych, faktur, zamówień do dostawców.

Z kolei Portal Zamówieniowy jest to rozwiązanie, które pozwala partnerom użytkowników systemu ISOF wprowadzać, składać, edytować, przeglądać i wyszukiwać zamówienia przez Internet. Zamówienia od klientów złożone i potwierdzone w Portalu Zamówieniowym pojawiają się automatycznie w powiązanym z systemem ISOF module Zamówienia od klienta. Dzięki temu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku zamówień zarejestrowanych bezpośrednio w module Zamówienia od klienta, mogą być one dowiązane do zlecenia produkcyjnego.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›