CRM Portfolio

CRM Portfolio jest ściśle zintegrowane z modułami Sprzedaż, CRM, DMS, Zarządzanie zadaniami, Kadry i płace oraz z systemem Finansowo-Księgowym i składa się z 3 części: budżetu, projektów i raportów.

 • Planowanie
 • Budżetowanie
 • Zarzadzanie projektami
 • Wykresy Gantt'a
 • Raporty
 • Bilanse
 • Dokumenty projektu
 • Pobieranie danych
Dokumenty
Raporty

Uruchom demo

30 dni bezpłatnie · Bez żadnych zobowiązań

Wyrażam zgodę na:

Funkcjonalność

Rozwiązania

Planowanie

Podstawowym działaniem wykonywanym w procesie prognozowania sprzedaży jest planowanie.

Budżet

W ramach budżetowania określa się założone przychody w poszczególnych kampaniach prowadzonych przez firmę.

Projekty

Projektowanie polegaja na zarządzaniu projektami umożliwiającymi realizację założeń budżetowania.

Raporty

ISOF oferuje funkcjonalność przeznaczoną do tworzenia raportów o zapadalności projektów.

CRM Portfolio w systemie ISOF-ERP

Moduł zapewnia

 • Planowanie przedsięwzięć biznesowych oraz ich późniejszą weryfikację,
 • Okreslanie spodziewanych przychodów z planowanej i bieżącej sprzedaży,
 • Zarządzanie projektami umożliwiającymi realizację założeń dokonanych na etapie budżetowania,
 • Tworzenie raportów o zapadalności projektów oraz ich analiza,
 • Podsumowanie projektu w podziale na projekty otwarte, wygrane, stracone oraz zamknięte.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

Laptop_ISOF_DEMO
Crm portfolio
69

miesięcznie za użytkownika

Cennik

Korzyści

Poznaj zalety

 • Skuteczne działanie pracowników i działów uczestniczących w procesie osiągania przychodów,
 • Łatwe narzędzie do planowania przedsięwzięć biznesowych,
 • Integracja z modułami DMS/CRM, Zadania, Faktury sprzedażowe, Faktury zakupowe, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, Zgłoszenia serwisowe, Delegacje, FK.
Image dots
Image dots

Planowanie

Prognozowanie

Podstawowym działaniem wykonywanym w procesie prognozowania sprzedaży jest planowanie. ISOF oferuje funkcje wspierające realizację zarówno budżetowania, jak i projektów.

ISOF udostępnia możliwość definiowania ról przypisywanych osobom pracującym w różnych działach i związanych z poszczególnymi projektami w kampaniach (np. handlowiec, wdrożeniowiec, serwisant, itp.). Osoba może występować w kilku rolach w danym projekcie (np. osoba w projekcie może mieć rolę zarówno sprzedawcy, jak i prowadzącego szkolenia).

Planowanie
calendar-days-right arrow-progress-left

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Budżet

Kalkulacja wydatków

Budżet
file-dolar-right money-bill-1-left

W ramach budżetowania określa się założone przychody w poszczególnych kampaniach prowadzonych przez firmę.

Proces prognozowania rozpoczyna się od przygotowania całorocznego planu - budżetu. Tworzony jest on w oparciu o kampanie oraz dla jej elementów składowych: klientów, sprzedawców, grup sprzedawców, produktów, usług, towarów, z podziałem na kwartały i miesiące.

Formularz do wprowadzania danych jest jednocześnie raportem, co ułatwia bieżącą kontrolę wartości i ich łatwą korektę.

W module CRM Portfolio użytkownik ma do dyspozycji formularz umożliwiający filtrowanie informacji i szybką edycję wartości związanych z poszczególnymi kampaniami.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Laptop_ISOF_DEMO

Projekty

Realizacja założeń

Projektowanie polega na zarządzaniu projektami umożliwiającymi realizację założeń dokonanych na etapie budżetowania. Projekty są w systemie potencjalnymi, planowanymi lub już istniejącymi zdarzeniami biznesowymi, które stanowią źródło uzyskania konkretnych przychodów dla firmy, ale z drugiej strony także generują koszty.

Istnieją dwie ścieżki powstawania projektów: pierwsza - z poziomu obsługi procesów biznesowych, zdefiniowanych w module DMS, w postaci obiegów (automatycznie przy zmianie stanu dokumentu także w systemie CRM), druga - z poziomu modułu projektów.

Projekty
desktop-right grid-left

Rozwiązania modułu

 • Poza rejestracją projektów, korzystając z funkcji modułu projektów, użytkownik może zmieniać stan, w którym znajduje się projekt, dokonywać korekty projektów, nawet po ich zamknięciu oraz tworzyć szablony projektów, które ułatwiają ich definiowanie.

 • Do dyspozycji jest również filtr umożliwiający sprawne przygotowywanie zestawień według zadanych przez użytkownika kryteriów. Zestawienia dostarczają następujących, szczegółowych danych: informacje o projekcie (nazwa, numer, kontrahent, daty, status i prawdopodobieństwo realizacji projektu), informacja o obiegu DMS, osoby odpowiedzialne.

 • Dane można dodatkowo analizować według kampanii, w przekrojach czasowych, dla pracowników i kontrahentów. Każda pozycja raportu, po kliknięciu, dostarcza szczegółowych danych, jak: elementy projektu, czyli to, co sprzedawane jest klientowi, harmonogram zadań realizowanych w ramach projektu, informacje o konkurencji, aktywności czy podłączone dokumenty.

 • Ocena produktywności poszczególnych pracowników firmy, mierzona generowanymi przez nich kosztami i przychodami.

 • Powiązanie każdej z osób występujących w projektach z pozycjami harmonogramu projektu i ustanowienia procentowego udziału tych osób, w poszczególnych pozycjach i kwotach tego projektu.

 • Ustalanie wzajemnych relacji czasowych pomiędzy pozycjami w harmonogramie projektu, w oparciu o zaproponowane cztery typy relacji: koniec-początek, początek-początek, koniec-koniec, początek-koniec. Uzyskać można w ten sposób rozkład następujących w określonej kolejności dokumentów, w postaci graficznego diagramu. Przykładowo, relację koniec-początek można zobrazować następującym ciągiem zdarzeń: zakończenie delegacji powoduje wystawienie faktury, natomiast relacja początek-początek to jednoczesne wysłanie dwóch zamówień do różnych dostawców.

 • Ilustracja graficzna harmonogramu projektu w postaci wykresu Gantt'a.

 • Pobieranie przychodów do zestawień na podstawie faktur sprzedażowych, natomiast kosztów na podstawie delegacji, rozliczenia godzinowego zadań modułu CRM zadaniowy oraz faktur zakupowych i kosztów innych.

 • Przeliczanie i rozdział kwot pomiędzy kwotą roczną, a kwartałami i miesiącami w budżecie.

Poznaj funkcje systemu ISOF

Odkryj możliwości nowoczesnego systemu ERP - wystarczy jedno kliknięcie, aby uruchomić demo!

 • 30 dni bezpłatnie
 • Bez żadnych zobowiązań
Demo ekrany

Raporty

Analiza

Raporty
users-right chart-gantt-left

Raporty z jednej strony służą handlowcom do oceny swojej pracy, z drugiej strony służą kadrze zarządzającej do oceny pracy handlowców, oceny kontraktów i przedsięwzięć handlowych, w kontekście podejmowanych działań oraz przychodów i kosztów.

Ponadto, z każdego raportu można mieć bezpośredni dostęp do projektów, zarówno w zakresie podglądu, jak i modyfikacji oraz do informacji o kliencie i dokumentach wystawionych do projektów.

Dodatkowo, kryteria tworzenia raportu można zapisać w postaci tzw. raportu off-line w module "Wydruki off-line". Daje to dwie dodatkowe korzyści: możliwość formalnego zapisania raportów powtarzalnych, które przeglądane są wielokrotnie (bez zastanawiania się za każdym razem jakie kryteria wyszukiwania danych wybierać) oraz możliwość powtarzalnego generowania wielu czasochłonnych raportów, w okresie mniejszego obciążenia systemu (np. w nocy).

W efekcie, gotowe, przygotowane przez system raporty są dostępne do analizy każdego dnia lub w zdefiniowanych przez użytkownika okresach.

Rozwiązania modułu

 • Raport o zapadalności projektów pozwala precyzyjnie ustalić w zadanych przez użytkownika okresach czasowych kiedy pojawią się faktury, kiedy powinny być zrealizowane dostawy oraz wszystkie inne elementy projektu. W konsekwencji raport ten pozwala ocenić stopień wykorzystania projektu, (tj. realizacji planów) i skuteczność działania poszczególnych osób i działów zaangażowanych w pracę nad danym projektem.

  Dodatkowo raport wyposażony jest w szereg instrumentów gwarantujących szybkie i komfortowe przygotowanie i analizę raportu, m.in szczegółowy filtr ze słownikami umożliwiającymi szybki wybór zakresów danych, system kolorów wyróżniający pozycje ze względu na logikę przetwarzania, mechanizmy do tworzenia szablonów off-line.

  Ponadto tabela będąca wynikiem tworzenia raportu zawiera elementy interaktywne – komórki kolumn z nazwą projektu, nazwą klienta oraz numerem dokumentu zawierają hiperłącza, które po kliknięciu powodują otwarcie osobnych formularzy dostarczających informacji odpowiednio: o projekcie, o kliencie, o dokumencie. Stopka tabeli zawiera syntetyczne podsumowanie finansowych elementów raportu.

 • Raport „Bilans projektu” obrazuje przychody i koszty planowane w różnych przekrojach: według klientów, pracowników i ich ról, okresów czasu, kampanii, statusu projektu. Wszystkie kolumny są podsumowane, a zastosowany system wyróżniania pozycje kolorami, z podpowiedzią, które projekty mają ujemny bilans.

 • Raport OWS stanowi podsumowanie projektu w podziale na projekty otwarte, wygrane, stracone oraz zamknięte. Użytkownik decyduje o tym, czy raport ma mieć formę tabelaryczną, w którym projekty otwarte, wygrane, stracone i zamknięte przedstawiane są w oddzielnych tabelach, czy też formę graficzną, gdzie informacje przedstawiane są na wykresie kołowym.

 • Raport pokazuje różne typy dokumentów w ramach poszczególnych projektów, umożliwiając kontrolę powstawania dokumentów, na różnych etapach obsługi projektu.

 • Moduł CRM Portfolio zintegrowany jest z wieloma innymi modułami systemu ISOF. Do modułów tych należą DMS/CRM, Zadania, Faktury sprzedażowe, Faktury zakupowe, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, Zgłoszenia serwisowe, Delegacje, FK. Z poziomu Aktywności CRM Aktywności możliwe jest bieżące analizowanie i weryfikowanie wyników sprzedaży, działań również w przekroju projektu. Analiza danych oraz wykonanych lub planowanych nabiera wówczas realnych kształtów, które zobrazowane są przed wszystkim właśnie w projektach. Wszystkie ważne dane i raporty mogą być ponadto zebrane w postaci tzw. Strategicznej Karty Wyników.

 • Wszystkie funkcje modułu CRM Portfolio wyposażone są w wygodny, przejrzysty interfejs użytkownika. Prezentacja zestawów wyszukanych informacji pozwala na wygodną i sprawną pracę z nimi.

 • Wygodne i przejrzyste formularze funkcji raportowania umożliwiają szybkie i sprawne tworzenie raportów zapadalności projektów, bilansów projektów, OWS (otwarte-wygrane-stracone) oraz dokumentów w projektach. Dzięki temu skraca się czas, który upływa od chwili powstania potrzeby uzyskania nowych przekrojów informacyjnych, do opracowania odpowiednich raportów zaspokajających te potrzeby.

Dokumentacje

Baza wiedzy

Wybierz odpowiednią dokumentację i dowiedź się więcej na temat systemu ISOF-ERP

System ISOF-ERP idealny dla:

Filmy

Praktyczne filmy instruktażowe

Nasze filmy instruktażowe zapewniają klarowne i zrozumiałe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając szybkie i efektywne opanowanie systemu ISOF.

 • Naucz się wystawiać faktury
 • Zintegruj system ISOF z platformami sprzedażowymi
 • Efektywnie korzystaj z obszarów roboczych
 • Poznawaj funkcje poszczególnych modułów
Demo
Zamów rozmowę
Zamów telekonferencje