Moduł finansowo-księgowy


Przetestuj
program księgowy
»


Charakterystyka ogólna

Rachunkowość w ISOF umożliwia przy wykorzystaniu odrębnych modułów obsługę pełnej (moduł FK) lub uproszczonej księgowości (Księga Przychodów i Rozchodów) z użyciem automatycznej dekretacji. W przypadku zmiany sposobu księgowania system umożliwia firmom płynne przejście pomiędzy obiema metodami. W oddzielnych modułach znajdują się:

 • Kasa – Bank,
 • Majątek Trwały,
 • Rejestry VAT i Deklaracje INTRASTAT,
 • Płace i Kadry,
 • Windykacja Należności,
 • Dokumenty Zakupu,
 • Delegacje, Samochody i Umowy,
 • Waluty i Tabele Kursów.

Moduł posiada wszystkie wymagane Ustawą o Rachunkowości zestawienia i raporty, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat, bilans, deklaracje VAT-7 i CIT-2. Księgowania odbywają się z podziałem na zdefiniowane dzienniki księgowań. Moduł automatyzuje wpisy do dziennika i identyfikuje osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Wspiera sprawdzanie poprawności przetworzenia i kompletności oraz identyczności zapisów. Umożliwia prowadzenie księgowości z planem kont.

Kopia bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodna z Ustawą o Rachunkowości

ISOF spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości w zakresie zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Dane są chronione, co zapewnia ich niezmienność przez okres przechowywania. Dostępne są zgodne z Ustawą o Rachunkowości kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym.

Schematy dekretacji

Dla każdego typu księgowanego dokumentu możliwe jest określenie tzw. schematu dekretacji, który wskazuje dostępne sposoby księgowania w danej firmie. Definiując schemat dekretacji, użytkownik posługuje się kontami księgowymi oraz umownymi skrótami określającymi w symboliczny sposób różne składniki w dekretach: kartoteki kontrahentów, towarów, magazyny, jednostki organizacyjne, dodatkowe kategorie wykorzystywane w księgowaniach i inne. Dzięki temu możliwe jest ogólne zdefiniowanie schematu, a sama funkcja dekretująca dokumenty potrafi te symbole przetworzyć na odpowiednie konta.

Importowanie dekretów

Moduł może pobrać zadekretowane już dokumenty, zarejestrowane w innych modułach ISOF. Służy do tego import dekretów, który automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu, z określonego czasu, a następnie pozwala zdecydować, które mają być zaksięgowane.

Rejestry VAT, CIT-2

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży objętej VAT. Pogrupowanie dokumentów w rejestry VAT umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE i CIT-2.

Księgowania równoległe

Prowadzenie pełnej księgowości kontowej ułatwia w F-K tzw. księgowanie równoległe na kontach zespołu 4 (rodzajowe) i 5 (kosztowe wg miejsc powstawania).

Raporty i budżetowanie

Łatwo, samodzielnie definiowane zestawienia, w tym raporty przestawne, dostarczają menadżerom informacje o bieżącej sytuacji finansowej. Moduł raportów jest dostępny również z poziomu Centrum Dowodzenia.

Automatyczne naliczanie różnic kursowych

Operacje (zapisy na kontach) zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych zarówno w PLN oraz w walucie obcej z uwzględnieniem kursu, po którym powstał zapis na koncie. System automatycznie nalicza różnice kursowe w momencie spłaty rozrachunku, zarówno częściowej jak i całkowitej. Dodatkowo funkcja Wyceny walutowej automatycznie wygeneruje symulację sald na kontach walutowych przy ustalonym (wprowadzonym) przez użytkownika kursie walut.

Raport Aktualności dokumentów, deklaracji i statystyk pracochłonności

Raport Aktualność dokumentów gromadzi informacje o ilości zadekretowanych i czekających na zadekretowanie dokumentów księgowych. Raport Aktualność deklaracji zawiera informacje o statusach deklaracji podatkowych i konieczności wygenerowania poszczególnych dokumentów. Raport statystyk pracochłonności FK pozwala sprawdzić jaka ilość dekretów księgowych została wystawiona przez poszczególnych pracowników w różnych przedziałach czasowych.

Wielowalutowość

Możliwe jest zdefiniowanie kont walutowych z księgowaniem w walutach. Rejestracja dokumentów może odbywać się ze wskazaniem waluty oraz kursu. Wartości są też przeliczane na PLN.

Bufor księgowy

Dokumenty źródłowe księgowane na podstawie schematów dekretacji, a także dokumenty wprowadzane ręcznie z m.in. Polecenia Księgowania, wykorzystują zapis w buforze, tzw. „na brudno”. Daje to możliwość łatwego poprawienia ewentualnych błędów powstałych podczas dekretacji. Jednocześnie wszystkie zapisy w buforze dostępne są na raportach z kont (np. obroty i salda), a także uwzględniane są podczas przenoszenia bilansu otwarcia na nowy rok obrachunkowy. Po zamknięciu roku księgowego zapisy w buforze przenoszone są do ksiąg, w których poprawienie możliwe jest jedynie poprzez zapisy stornujące.

Korzyści

 • Optymalizacja procesów księgowych i automatyzacja obsługi dokumentów.
 • Obsługa automatycznej dekretacji.
 • Spójny system przepływu danych i dokumentów z działów do księgowości.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›