Płace i kadry


Przetestuj
Płace i kadry
»


Zalna praca w ISOF


Korzyści biznesowe

Zastosowanie modułu Kadry i Płace systemu ISOF może przynieść firmie następujące korzyści biznesowe:

 • szybki dostęp do danych pracowników i ich bieżącej aktualizacji,
 • redukcję kosztów funkcjonowania działu HR, dzięki automatyzacji procesów tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń,
 • szybki przepływ informacji kadrowo-płacowych w firmie.

Kluczowe funkcjonalności

 • Tworzenie dowolnej ilości list płac.
 • Przygotowanie przelewów na konta pracowników.
 • Przygotowanie dokumentów ZUS: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA.
 • Dekretacja list płac bezpośrednio do systemu FK.
 • Raportowanie m.in. w zakresie wysyłki PIT-11 z urzędowym potwierdzeniem odbioru.
 • Domyślny zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy.
 • Możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów płacowych.
 • Możliwość samodzielnego wprowadzania zmian z powodu nowych przepisów.
 • Definiowany przez użytkownika system naliczania płac.
 • Automatyzacja comiesięcznego tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń.

Charakterystyka ogólna

Płace i Kadry to zintegrowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Moduł to definiowane przez użytkownika zestawienia oraz możliwość wyeksportowania wybranych elementów kartoteki pracowników i przygotowania raportów. Program drukuje dokumenty PIT(4, 11), przelewy bankowe, kartoteki płacowe i listy płac.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Kadry

Moduł dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia i zarządzania bazą danych personalnych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne funkcje systemu. System posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. W wersji zaawansowanej umożliwia ustalenie wymiaru urlopu na podstawie danych kadrowych zarejestrowanych w systemie, prowadzenie statystyk urlopowych oraz definiowanie harmonogramów czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy.

Płace

Zestaw funkcji modułu ułatwia tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Elementy płacowe

Elementy płacowe pozwalają na utworzenie listy płac. Każdy element płacowy może posiadać różne atrybuty definiujące jego przeznaczenie oraz przyjmowane lub wyliczane wartości. Dla elementów można zdefiniować matematyczny zapis postępowania w celu dokonania odpowiednich wyliczeń. Dzięki temu możliwe jest wyliczenie dowolnego, niestandardowego składnika płacowego występującego w rachubie płac. Element płacowy zawiera również definicje tego w jaki sposób jest on używany na liście płac.

Wzorce płacowe

Elementy płacowe można grupować w tzw. powiązane wzorce płacowe. Przykładowy wzorzec „Chorobowe” może zawierać elementy przypisywane pracownikom w przypadku rejestracji zwolnienia lekarskiego. Użytkownik może tworzyć dowolną ilość wzorców płacowych.

Deklaracje PIT-11

Wystarczy kilka kliknięć aby wysłać PIT-11 do Ministerstwa Finansów z ISOF. czytaj więcej..zwiń..

Generowanie przelewów

Możliwe jest automatyczne wygenerowanie przelewów bankowych na konta pracowników z użyciem HOME/CORPORATE BANKING w module Kasa – Bank.

Dokumenty ZUS

Moduł generuje pliki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA w formacie przygotowanym do eksportu do programu Płatnik.

Tworzenie nowych list płac

Moduł pozwala na zdefiniowanie dowolnie naliczanych list płac w otwartym okresie płacowym. Wyposażony jest w funkcję dodawania nowych składników do list płac oraz blokowania list zweryfikowanych. Utworzenie nowej listy jest automatyczne, na podstawie danych z bazy ISOF. Następnie użytkownik może edytować zmiany doprowadzając listę płac do postaci finalnej. Lista może być przedstawiana w sposób ogólny lub szczegółowy.

Dekretowanie listy płac

Wbudowana funkcja dekretacji umożliwia szybkie i bezbłędne zaksięgowanie listy płac w systemie FK, zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej schematami dekretacji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Raporty

Możliwe jest przygotowanie raportów dotyczących list płac, danych kadrowych, PIT, ZUS, zestawień dla kadry kierowniczej. Raporty mogą być samodzielnie definiowane przez użytkownika.

Korekty listy płac

W przypadku zatwierdzonych i wypłaconych list płac zmiany dotyczące wyliczeń wynikające np. z poprawienia zarejestrowanych zdarzeń (nieobecności) możliwe są dzięki możliwości korygowania list płac. Korekty tworzą się automatycznie i wymagają od użytkownika jedynie wprowadzenia prawidłowych waartości. System sam tworzy listę korektę oraz listę-korektę różnic, na której widoczne będą zmiany po prawidłowym przeliczeniu list płac. Listy korekty niezbędne są do ponownego wysłania deklaracji rozliczeniowych do ZUS (Płatnik), natomiast listy korekty-różnice wykorzystywane są do ewentualnego ponownego wykonania przelewów (jeżeli takie wystąpiły) oraz dekretowane są w module Finansowo-Księgowym.

Zastępstwa

W danych kadrowych możliwe jest definiowane zastępców osób nieobecnych. Możliwe jest wpisanie zastępstwa stałego lub terminowego danej osoby oraz określenie zwierzchnictwa służbowego danej osoby. Oprócz definicji istnieje też rejestr zdarzeń związanych z obecnością.

Możliwości zaawansowane

 • Ustalenie wymiaru urlopu.
 • Statystyki urlopowe.
 • Harmonogramy czasu pracy.
 • Budowanie własnych elementów oraz wzorców płacowych i zestawów kadrowych.
 • Definiowanie zastępstw.
 • RCP.

Korzyści

 • Definiowany przez użytkownika system naliczania płac.
 • Możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów płacowych, w tym ZUS i PIT.
 • Wysoka ergonomia pracy poprzez samodzielne definiowanie elementów i wzorców płacowych.
 • Możliwość samodzielnego wprowadzania zmian z powodu nowych przepisów.
 • Automatyzacja comiesięcznego tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń.
 • Integracja z modułem FK pozwala na automatyczne księgowanie wynagrodzeń pracowników.
 • Wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.
 • Eksport dokumentów do programu Płatnik.


Pobierz dokumentację PDF


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›