Kasa-Bank


Przetestuj
Kasę-Bank
»


Zalna praca w ISOF


Baza rozrachunków to zbiór wszystkich należności oraz zobowiązań powstałych na skutek zatwierdzenia dokumentów źródłowych w systemie ISOF. Dokumenty takie to m.in. faktury sprzedaży, faktury zakupu, delegacje, listy płac, czy choćby dokumenty kasowe lub pozycje na wyciągu bankowym. Rozbudowany, a zarazem intuicyjny i przejrzysty filtr daje możliwość bezproblemowego odnalezienia bieżącego stanu rozrachunków z danym kontrahentem lub pracownikiem.

Funkcje w module Rozrachunków mogą być pomocne podczas sprawdzania przeterminowanych należności oraz zobowiązań, wykorzystując do tego również tzw. strukturę wiekową rozrachunków, czyli raportowanie na podstawie zdefiniowanych okresów czasowych. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości jest również możliwość sporządzenia raportu przeterminowanych rozrachunków, które uwzględniamy lub wyłączamy z podatku VAT, a także niezapłaconych po określonym terminie zobowiązań, które należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

Split Payment

Pracując w systemie ISOF łatwo można wprowadzić w firmie mechanizm podzielonej płatności (Split Payment).

W związku z wejściem w życie metody Split Payment w systemie ISOF zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • W module Rachunkowość→Kasa-Bank→Przelewy→Przelewy→Nowy wprowadzono nowy typ przelewu „Przelew VAT płatność podzielona”.
 • W formatce definiuje się wszystkie paramenty nowego przelewu w ramach Split Payment. W kontekście płatności podzielonej konieczne jest zdefiniowanie: - Kwoty VAT, - Numeru kontrahenta NIP, - Numeru faktury VAT.
 • W module Rachunkowość→Kasa-Bank→Przelewy→Przelewy wprowadzono nową funkcjonalność „Generowanie przelewów VAT płatności podzielone”.

W nowej funkcji można automatycznie i ręcznie wygenerować masowe przelewy Split Payment z niezapłaconych dokumentów.

Z mechanizmem podzielonych płatności jest także powiązane wprowadzone w systemie automatyczne monitorowanie statusu płatnika VAT przy wystawianiu faktur zakupowych.


Od kiedy Split Payment

Już od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie zmiana w Ustawie o podatku od towarów i usług VAT. Wprowadza ona mechanizm podzielonej płatności. Nowe przepisy wpływają na sposób płatności za faktury VAT.


Co to jest Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności wprowadza nowy sposób płatności za towary i usługi. Polega on na wpłacie kwoty netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwoty VAT na specjalny, oddzielny rachunek VAT.

Banki przydzielają każdej firmie bezpłatny rachunek oraz automatyczny podział płatności, gdy nabywca płaci za oferowany towar lub usługę metodą Split Payment.

Środki zgromadzone na rachunku VAT firmy mogą być wykorzystywane do rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a także do zapłaty podatku VAT w wyniku transakcji ze swoimi kontrahentami. W przypadku chęci uwolnienia kwot zgromadzonych na rachunku VAT firma może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Skarbowego, który zostanie rozpatrzony w ciągu 60 dni.

Split Payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych przelewem w złotówkach. Nie obejmuje płatności gotówką lub kartami płatniczymi.


Dla kogo Split Payment

Split Payment obejmuje wszystkich przedsiębiorców dużych, średnich, małych i mikro. Wszystkie firmy mają obowiązek posiadania oddzielnego rachunku VAT, na który klient lub kontrahent może przelać kwotę podatku VAT odliczoną od kwoty brutto.

Banki muszą stworzyć rachunki VAT dla wszystkich firm, które dotyczy Ustawa.

Split Payment nie dotyczy konsumentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.


Cel Split Payment

Split Payment ogranicza dysponowanie pieniędzmi z podatku VAT. Mogą one być wykorzystywane jedynie do zapłaty za fakturę lub rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Takie podejście ma w założeniu Ministerstwa Finansów zmniejszyć liczbę dłużników podatkowych oraz ograniczyć wyłudzenia podatku VAT.

Rozrachunki walutowe

Rozrachunki walutowe i złotówkowe pokazane są w module Rozrachunki. Rozliczenie rozrachunków walutowych odbywa się w danej walucie z uwzględnieniem ich wartości złotowych do rozliczeń różnic kursowych.

Rozliczanie rozrachunków

Rozliczanie rozrachunków jest możliwe z poziomu modułu Rozrachunki i obsługi faktur sprzedaży i zakupu. Podczas rejestracji dokumentów kasy istnieje możliwość wyszukania i rozliczenia rozrachunku. Funkcja analizy zaimportowanych operacji bankowych pozwala na uzgadnianie operacji spłat (zarejestrowanych na rachunkach bankowych firmy dokonanych przez klientów) z fakturami i rozrachunkami.

Kompensaty rozrachunków

W module Rozrachunki możliwe jest przygotowanie i wykonanie kompensaty rozrachunków. Kompensaty mogą być rejestrowane zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie, w której powstały należności oraz zobowiązania. Zapisanie kompensaty powoduje automatyczne rozliczenie wskazanych rozrachunków widoczne przy podglądzie rozliczenia. Kompensaty walutowe skutkują utworzeniem różnic kursowych.

Kompensaty mają zdefiniowane schematy dekretacji, na podstawie których zaksięgują się w module FK generując odpowiednie zapisy na kontach rozrachunkowych.

Parowanie rozrachunków

Poza kompensatami możliwe jest dodatkowo parowanie rozrachunków, które występują już w systemie i są zobowiązaniami lub należnościami wobec danych kontrahentów lub pracowników.

Parowanie rozrachunków polega na wskazaniu zobowiązań lub należności wobec kontrahentów oraz zapisów na poczet zapłaty tychże rozrachunków wynikających z zapisu m.in. na wyciągach bankowych – automatyczne zaliczki, wpłaty na poczet zobowiązań, itp.

Parowanie może odbywać się metodą ręczną, dając użytkownikowi wybór rozrachunków, które mają być rozliczone-sparowane, a także automatyczną, podczas której rozliczane są wszystkie rozrachunki występujące u danego kontrahenta lub pracownika.

Analiza przy wykorzystaniu FK

Zarządzanie rozrachunkami umożliwia określenie parametrów dokumentów, które mają być rozliczane w danym momencie (data, typ dokumentu, stopień spłaty, kontrahent) i łatwe realizowanie rozliczeń.

Zintegrowane przetwarzanie danych

ISOF centralizuje zarządzanie rozrachunkami oraz rozliczanie ich zarówno z poziomu faktur sprzedaży i zakupów, dokumentów kasy czy wyciągów bankowych. ISOF integruje funkcje związane z rozrachunkami we wszystkich modułach, w których rozrachunki powstają.

Kasa – raporty kasowe

ISOF obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej w przedsiębiorstwie. Funkcja umożliwia kontrolę nad bieżącymi transakcjami gotówkowymi, płatnościami kartami oraz pozostałymi operacjami kasy. Funkcje obsługi operacji gotówkowych obejmują księgowanie operacji KP i KW, a także wystawianie faktur i rachunków. Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale czasowym. Otwarcie nowego raportu musi być poprzedzone zamknięciem poprzedniego. Saldo końcowe jest przenoszone jako stan kasy na początek kolejnego okresu. Raport kasowy po zamknięciu musi być zatwierdzony, a w przypadku korzystania z modułu FK, zadekretowany.

Dokumenty kasowe mogą powstawać automatycznie podczas zatwierdzania faktur zakupu oraz sprzedaży, w których wykorzystana jest forma płatności gotówką 100% - płatność posiada zaznaczoną opcję dodawania wpisu do raportu kasowego.

Przelewy

ISOF obsługuje bankowość elektroniczną. Dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, odbiera lub przygotowuje dane dla popularnych systemów Home Banking: Baset, Bresok, InterBresok, Multicash. Możliwe jest również opracowanie nowego sprzęgu. System zapewnia obsługę wyciągów, zarządzanie operacjami bankowymi i przelewami.

Możliwe jest łatwe i szybkie odszukanie i sparowanie nierozliczonych dokumentów – rozrachunków. Rozliczone faktury zmieniają automatycznie kolor na liście dokumentów.

Obsługa przelewów

Obsługa przelewów pozwala je definiować bezpośrednio w ISOF. Wprowadzane są wszystkie informacje wymagane przez banki związane z przelewem. Możliwe jest również przygotowanie przelewu do ZUS i US z uwzględnieniem danych wymaganych na tych rodzajach przelewów. Przygotowane w ten sposób przelewy można następnie wyeksportować do systemu Home Banking. Klient może także przygotować przelew w formie standardowego druku używanego przez banki. Przelewy mogą być również przygotowane z poziomu obsługi faktur zakupowych dla wskazanych dokumentów. Przelewy na liście są wyróżnione kolorami w zależności od statusu. Dostępne są podsumowania oraz zestawienie przelewów na dzień z możliwością wydruku.

Wyciągi bankowe

Obsługa wyciągów umożliwia zarządzanie wyciągami bankowymi bezpośrednio w ISOF. Wyciągi mogą być rejestrowane w systemie na dwa sposoby:

 • importowane z wyspecjalizowanej aplikacji typu Home Banking (wczytywane są automatycznie wszystkie informacje związane z wyciągiem bankowym),
 • ręcznie, w oparciu o dokumenty z banku (wszystkie dane muszą być wówczas wypełnione przez użytkownika).

Import wyciągów wczytuje dane przygotowane wcześniej przez system Home Banking. Każdy system Home Banking może posiadać własny format danych z informacjami związanymi z wyciągami bankowymi. Wyciągi importowane do systemu ISOF mają status dokumentu niezatwierdzonego i wymagają kontroli i akceptacji przez uprawnionego operatora. Uzgodniony i zatwierdzony wyciąg bankowy podlega automatycznej dekretacji. Wyciągi bankowe można przeszukiwać według dat i rodzaju wyciągu.

Zarządzanie operacjami bankowymi zarejestrowanymi na wyciągach bankowych umożliwia pokazanie i raportowanie pozycji wyciągów bankowych jako osobnych operacji. Dostępna jest także funkcja analizy danych o operacjach bankowych.

Definiowanie kont bankowych

Funkcja definiowania kont bankowych umożliwia stworzenie rejestru wykorzystywanych kont. Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie oraz zamykanie kont.

Definiowanie typów operacji

Funkcje związane z obsługą Home Banking umożliwiają między innymi definiowanie standardowych typów operacji (przelewy, zapłata za fakturę, itd). Mogą być one kojarzone z określonymi kontami.

Korzyści

 • Proste rozliczanie należności i zobowiązań w przypadku płatności gotówką.
 • Aktualna informacja dotycząca bieżących środków pieniężnych w kasie.
 • Dowolność w definiowaniu okresów raportów kasowych.
 • Bezpośredni dostęp do wystawiania faktur płatnych gotówką.
 • Dostęp do wyciągów bankowych dla upoważnionych pracowników.
 • Szybkie rozliczanie należności i rozrachunków w oparciu o import danych.
 • Łatwa obsługa przelewów.
 • Analiza wszystkich operacji bankowych w odniesieniu do dokumentów w ISOF.
 • Oszczędność czasu.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›