ISOF w skrócie

Przetestuj
system
»


ISOF to zaawansowany system ERP zapewniający pełną obsługę firm z dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania takie jak: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyny, Logistykę, Produkcję, Serwis czy Rachunkowość. Zapewnia także obsługę najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, BPM, Sprzedaż Relacyjną, BI i Controlling oraz Portale B2B. System ISOF umożliwia także prowadzenie e-commerce poprzez integrację z e-sklepami oraz firmami kurierskimi i płatnościami elektronicznymi.

Pomimo tego, że system jest zintegrowany klient wybiera z cennika tylko potrzebne w jego działalności funkcje i wraz z rozwojem swojej firmy rozszerza wykorzystywany zakres funkcjonalny.

ISOF to dostęp przez przeglądarkę do informacji firmowych z dowolnego miejsca, o dowolnej porze z wykorzystaniem Internetu. Nie trzeba instalować oprogramowania na stacjach roboczych użytkownika, co znacznie redukuje koszty serwisu i ułatwia użytkowanie.

Każda firma posiada odizolowany system. Pracownik może wykonywać dowolne operacje w zakresie zdefiniowanych dla niego uprawnień, a dane przesyłane są do serwera bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem z weryfikacją tożsamości za pomocą certyfikatu cyfrowego. Użytkownicy systemu ISOF mają bezpośredni dostęp do bieżących, zawsze aktualnych informacji niezależnie od pory oraz miejsca w którym się znajdują.

Kolejnym ważnym elementem jest dostarczanie systemu nie tylko w trybie licencji ale przede wszystkim w trybie SaaS. Dzięki temu klienci mogą skupić się na zagadnieniach biznesowych zostawiając sprawę obsługi i aktualizacji systemu firmie HEUTHES. Koszty posiadania (TCO) stają się wtedy o ponad połowę niższe.

Inspiracja w innowacji

ISOF to system stworzony do kompleksowej obsługi firmy z użyciem nowoczesnych technik zarządzania takich jak:

 • Sprzedaż Relacyjna – oparta na wykorzystaniu systemów CRM,
 • Balanced Scorecard – zarządzanie z użyciem zrównoważonych kart wyników,
 • DMS – zarządzanie dokumentami elektronicznymi i ich obiegami,
 • BPM – zarządzanie procesami biznesowymi w firmie,
 • Forecast – planowanie i zarządzanie sprzedażą,
 • ABC/M – zarządzanie kosztami działań,
 • Controlling,
 • Logistyka,
 • Telepraca i outsourcing.

Wszystkie wymienione wyżej metody oraz wiele innych pozwalają na nowoczesne zarządzanie firmą.

Rozszerz lub zmniejsz ISOF w dowolnej chwili

Modułowa budowa ISOF gwarantuje, że klient wybiera i korzysta tylko z tych funkcji, które naprawdę są mu potrzebne w bieżącej pracy i tylko za nie płaci. W każdej chwili istnieje jednak możliwość zwiększenia lub zmniejszenia posiadanego zakresu funkcjonalności i dopasowanie poziomu wydatków do zmieniającej się sytuacji.

CRM i DMS w codziennej pracy z systemem ERP

Architektura systemu ISOF oparta jest na koncepcji dopasowania modułów systemu ERP do modułów CRM i DMS (obiegu spraw i dokumentów). Dzięki temu cały system, a więc zarówno moduły CRM i DMS, jak i Zamówienia, Logistyka, Sprzedaż, Magazyny czy Rachunkowość, stanowi zestaw zintegrowanych ze sobą modułów.

Rozwiązania CRM wspomagają obsługę pełnego spektrum klientów, zarówno detalicznych, jak i biznesowych oraz partnerów handlowych. Procesy handlowe zaczynają się od marketingu i organizacji komunikacji z klientem. W obecnych czasach wiele kontaktów biznesowych nawiązywanych jest przez Internet, będący jednocześnie podstawowym źródłem informacji o ofercie. Do pełnego wykorzystania tego kanału kontaktu z klientami niezbędne jest posiadanie rozwiązania z zakresu CRM Analitycznego.

Po nawiązaniu kontaktu z klientem i pomyślnym przeprowadzeniu negocjacji ten etap kończy się podpisaniem umowy handlowej. Wszelkie informacje o kliencie są gromadzone w CRM Aktywnościm. Po dokonaniu zakupu przez klienta w dalszym ciągu jest on obejmowany działaniem CRM Aktywności. Takie działanie systemu umożliwia analizowanie dalszych zakupów dokonywanych przez klienta oraz śledzenie jego pozostałych aktywności w innych dziedzinach współpracy.

Z kolei CRM Serwisowy zapewnia obsługę posprzedażną gwarancyjną i pogwarancyjną – jest związany z eksploatacją zakupionych towarów. Mając do dyspozycji oba powyższe moduły CRM zintegrowane z modułem Sprzedaży oraz CRM Analityczny możliwa jest segmentacja klientów. Tym samym możemy ukierunkować działania firmy tak, by uzyskać maksymalną efektywność.

Po analizie dotychczasowych prac z klientem, przy pomocy kolejnego modułu CRM Marketingowego, następuje planowanie nowych działań marketingowych. Możliwe jest definiowanie kampanii z wykorzystaniem segmentacji klientów, pozwalającej na określenie konkretnej grupy i kierowanych do nich działań. Na tym etapie można również definiować i planować m.in. różnorodne promocje oraz akcje z programami lojalnościowymi. Po zdefiniowaniu kampanii odpowiednich dla określonych typów i rodzajów działalności, w CRM Aktywnościm możliwe jest kontrolowanie ich przebiegu oraz monitorowanie wszystkich informacji pojawiających się w trakcie ich trwania. W CRM Zadaniowym dla poszczególnych pracowników zaplanowane są zadania wraz z określeniem pracochłonności, a następnie rejestrowane są sprawozdania z postępu pracy. W Portfolio modelowany jest plan sprzedaży w podziale na kampanie, produkty, pracowników oraz klientów. Z drugiej strony rozpoczęte i planowane procesy handlowe opisywane są za pomocą Projektów, które wiążą wszystkie wymienione wcześniej dokumenty i zdarzenia CRM od zadań, kontaktów, umów, faktur zakupowych i sprzedażowych, aż do przyszłych przepływów gotówkowych w module FK (finansowo-księgowym). Dla tak zdefiniowanego zdarzenia biznesowego można więc zbierać wszystkie informacje zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie kosztów i na bieżąco analizować ich opłacalność.

Ważną cechą nowoczesnych systemów wspomagających działania handlowe jest możliwość dostępu z poziomu DMS (modułu zarządzania dokumentami) do danych elektronicznych, powiązanych z danym kontrahentem czy zdarzeniem marketingowo-handlowym. Dzięki systemowi obiegu dokumentów, wiele procesów, w tym handlowych, może być zestandaryzowana, zawarta w uporządkowanym ciągu przewidywalnych stanów, czynności i zdarzeń oraz reguł i funkcji.

W takim ujęciu DMS stanowi centralny magazyn wszystkich informacji i dokumentów elektronicznych w firmie. Dotyczy to zarówno tradycyjnych notatek handlowców, ofert, umów handlowych, poczty elektronicznej, skanów dokumentów, faksów, jak i poczty głosowej. Każda wiadomość pocztowa może być zarejestrowana i obsługiwana tak jak inne dokumenty w DMS, a więc podlegać mechanizmom pracy grupowej w tym np. procedurom obsługi klienta. Dzięki temu wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące z firmy, zarówno z ogólnych, jak i indywidualnych kont pocztowych są zgromadzone w jednym systemie i dostępne dla innych, uprawnionych osób. Jest to ważny element w utrzymaniu i analizie pełnej historii zdarzeń z klientami. Ponadto wiadomości pocztowe, tak jak wszystkie inne dokumenty mogą podlegać zdefiniowanemu w danym przedsiębiorstwie obiegowi, zgodnemu ze specyfiką firmy.

Dzięki architekturze systemu opartej o jeden, centralny algorytm przetwarzania obiegów w standardzie automatu skończonego oraz powiązania modułów DMS i Kadry-Płace możliwe było wprowadzenie w systemie obsługi mechanizmu zastępstw pracowników. Dzięki zastępstwom żadna informacja firmowa nie będzie przeoczona lub przeterminowana. Za sprawą powiązania CRM z DMS do każdej zarejestrowanej w CRM Aktywnościm „aktywności” handlowej można dołączyć dowolny dokument z DMS. Dopiero tak zorganizowany dostęp do wszystkich dokumentów i „aktywności” CRM Aktywności daje pełny obraz działań prowadzonych z określonym kontrahentem.


Integracja z LibreOffice OnLine *

DMS jest zintegrowany z pakietem biurowym LibreOffice OnLine (LOOL). Dzięki temu możliwa jest praca w przeglądarce z dokumentami poszczególnych programów pakietów biurowych LibreOffice oraz Microsoft Office.

* w implementacji, dostępna w wersji demonstracyjnej

Praca z modułami systemu

Dzięki integracji modułów możliwa jest również zautomatyzowana, pełna obsługa cyklu sprzedaży od wystawienia dokumentów sprzedażowych i magazynowych do ich zaksięgowania w Księdze Głównej oraz natychmiastowe generowanie przekrojowych raportów opartych na rzeczywistych danych z wielu różnych źródeł.

Oferty

Moduł obsługi ofert umożliwia przygotowanie i obsługę ofert składanych klientom z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w systemie danych o kontrahentach, towarach i usługach, jak również umożliwia kalkulowanie marży.

Sprzedaż

Moduł pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów towarzyszących sprzedaży: magazynowych i kasowych oraz rozrachunków, a także aktualizację rejestrów VAT. Zapewnia również obsługę: drukarek fiskalnych, cenników, rabatów, limitów płatności, zadłużenia, obsługę raportów kasowych, windykacji należności, czytników kodów paskowych. Współpraca z systemem FK umożliwia zatwierdzanie i automatyczne dekretowanie dokumentów sprzedaży przy pomocy wcześniej zdefiniowanych schematów dekretacji.

Rachunkowość

Rozbudowany moduł Rachunkowości zapewnia obsługę: księgowości pełnej lub uproszczonej, majątku trwałego, rejestrów VAT, płac i kadr, rozrachunków, przelewów, wyciągów bankowych, raportów kasowych, windykacji należności, delegacji krajowych i zagranicznych, samochodów i umów.

Zakupy

Podobne możliwości zapewnia moduł Zakupów, który zawiera funkcje wspomagające realizację czynności związanych z obsługą dokumentów zakupu. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przygotowanie informacji dla potrzeb systemu magazynowego i księgowości przez funkcję dekretowania oraz zestawienia VAT. Dokumenty zakupowe mogą być archiwizowane i przetwarzane w module DMS.

Magazyn

Moduł wspiera zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie, edycję, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych, sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, przeprowadzanie inwentaryzacji oraz przyjęcie i dystrybucję towarów.

Logistyka

Logistyka wspomaga zarządzanie łańcuchem dostaw i sprzedaży towarów oraz usług, w odpowiednio zorganizowanym procesie. Proces ten obejmuje zdarzenia od momentu wystawienia oferty poprzez przyjęcie zamówienia do dostarczenia zamówionego towaru i faktury (WZ) w określone miejsce, w określonym czasie, zapewniając automatyczny przepływ informacji pomiędzy dokumentami, na wszystkich etapach ich powstawania. Zamówienia od klientów oraz wewnętrzne mogą być scalone i automatycznie przetworzone na zamówienia do dostawców z uwzględnieniem limitów logistycznych i z analizy rotacji.

Kartoteki

Poszczególne moduły korzystają ze wspólnych, rozbudowanych kartotek: kontrahentów, towarów, produktów, usług i urządzeń.

Dwa modele pracy z ISOF

Firma HEUTHES proponuje dwa modele korzystania z systemu: wynajem aplikacji na serwerach HEUTHES, tzw. outsourcing (SaaS) lub zakup licencji. Dzięki temu każdy użytkownik może dopasować model do własnych potrzeb. Dla każdej z wybranych form zakupu HEUTHES gwarantuje dostosowanie systemu do zmieniających się wymogów prawnych oraz związane z eksploatacją usługi pomocy merytorycznej i serwisowej.

Prowadzone na bieżąco prace produkcyjne zapewniają publikacje kolejnych wersji zawierających zarówno nowe funkcjonalności, będące odpowiedzią na wymagania klientów, jak również ulepszone istniejące funkcje. W każdym wariancie zakup opiera się na wyborze modułów ISOF, których klient potrzebuje. Cennik jest publikowany na stronach internetowych www.isof.pl i daje możliwość samodzielnej kalkulacji kosztów.

Outsourcing, SaaS

Wynajem aplikacji jest już znaną na polskim rynku metodą użytkowania systemów IT (ang. outsourcing, SaaS). Klient wybiera funkcjonalność, z której w ramach systemu ISOF chciałby korzystać oraz liczbę użytkowników. Ponadto doliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna. Przy niskiej opłacie miesięcznej ma do dyspozycji oprogramowanie pracujące na szybkiej, bezpiecznej i nowoczesnej platformie sprzętowej zlokalizowanej w Centrum Danych HEUTHES.

Licencje

Drugim, rzadziej stosowanym wariantem zakupu systemu ISOF jest klasyczna, jednorazowa opłata licencyjna. Ten model sprzedaży oparty jest na założeniu, że wszystkie elementy systemu umieszczone są w wewnętrznej, lokalnej sieci klienta.

Stacja robocza

Użytkownicy systemu korzystać mogą z komputerów, podłączonych do Internetu, na których jest zainstalowany MS Windows i przeglądarki Internet Explorer, Chrome albo Firefox, czy też Linux i przeglądarki Chrome lub Firefox, a także Apple Macintosh z przeglądarkami Chrome lub Firefox. Możliwa jest też praca na tabletach i smartfonach z systemem Android. Komputery nie muszą mieć dużej mocy i wielkich zasobów. Większa część przetwarzania odbywa się w Centrum Danych. Klienci mają pewność że ich komputery mogą być bardzo długo eksploatowane i system nie będzie wymuszał ich wymiany po aktualizacji do nowej wersji systemu ERP czy też systemu operacyjnego.

ISOF na tabletach i smartfonach

Dzięki technologii w której został stworzony ISOF może on być uruchamiany na tabletach i smartfonach. Wiele funkcji jest dostosowanych do obsługi dotykowej na ekranie. Szczególnie przydatny w tym zakresie jest tzw. Inteligentny Asystent. Aby wykorzystać w pełni zalety pracy zdalnej mobilny handlowiec powinien mieć możliwość połączenia z Internetem. W dobie sieci WiFi, połączeń Bluetooth oraz GSM/HSDPA/LTE nie stanowi to problemu.

Łatwość obsługi

Każdy użytkownik sieci wie jak proste jest poruszanie się w Internecie. Podobnie jest z systemem ISOF, który wykorzystuje zarówno Internet, jak i przeglądarkę WWW. W systemie używa się opadających list wyboru (menu) oraz okien, zakładek i Inteligentnego Asystenta wspierającego obsługę „palcem na ekranie”. System jest łatwy we wdrażaniu i nie wymaga długotrwałych szkoleń.

Geolokalizacja

System ISOF zawiera obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zapis informacji o lokalizacji dokonywany jest w systemie w wariancie dokładnym lub przybliżonym. Dokładne określenie pozycji jest związane z wykorzystywaniem odbiornika GPS wbudowanego w smartfony i tablety. W przypadku utraty lub braku sygnału GPS określenie położenia następuje w oparciu o lokalizację stacji bazowych operatorów sieci komórkowych. W pozostałych przypadkach położenie jest określane w sposób przybliżony, na bazie adresu IP urządzenia, którym użytkownik systemu ISOF podłączony jest do Internetu. Każdy użytkownik systemu ISOF może mieć indywidualne ustawienie czy rejestrować lokalizację czy nie.

Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. Geolokalizacja obejmie również kolejne moduły. W pierwszej kolejności dołączone zostaną Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.Co klient otrzymuje wraz z systemem ISOF?

Niskie koszty systemu (TCO)

Grafika przedstawia przykładową kalkulację całkowitych kosztów posiadania (TCO) systemu ISOF w trybie outsourcingu (SaaS) oraz licencji innych systemów klasy ERP dostępnych obecnie na rynku.

Przyjęto, że w małej firmie handlowej pracuje dziesięciu pracowników, którzy wykorzystują w codziennej pracy funkcjonalności modułów Sprzedaż i Fakturowanie, Magazyn, FK, Majątek trwały oraz Kadry i Płace. Są to oczywiście wybrane moduły. W analizowanym zestawieniu nie są uwzględnione koszty parametryzacji i analizy przedwdrożeniowej. Założono, że we wszystkich systemach są one porównywalne i stąd neutralne z punktu widzenia analizy całkowitych kosztów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na przedostatnią kolumnę kalkulacji gdzie znajduje się niska kwota dla systemu ISOF w trybie SaaS. Dla przyjętej, wzorcowej firmy otrzymuje się kwotę 468 PLN miesięcznego abonamentu. Przyjmując 22 dni robocze w miesiącu, opłata dzienna za użytkowanie systemu wynosi tylko 2,13 PLN za jednego pracownika. W ostatniej kolumnie kalkulacji znajdują się średnie oszczędności które możecie Państwo uzyskać dzięki wyborowi systemu ISOF. Oprócz kosztów samego oprogramowania ERP przy wyborze tradycyjnych licencji innych systemów należy mieć na uwadze koszty dodatkowe związane z jego wykorzystywaniem. Koszty dodatkowe nie występują w przypadku trybu SaaS, tj. koszty serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, energii elektrycznej, wykonywania kopii bezpieczeństwa czy aktualizacji wersji.

Wysoka niezawodność

Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zagadnień stawianych sobie przez HEUTHES. Firma HEUTHES posiada dwa niezależne ośrodki outsourcingowe. W każdym ośrodku jest kompletna, redundantna infrastruktura sprzętowo-programowa zdolna obsłużyć klientów systemu ISOF. Dane są replikowane on-line między centrami. W przypadku awarii ośrodka głównego pracę może przejąć ośrodek zapasowy. HEUTHES uzyskuje dostępność systemu w godzinach 6-22, od poniedziałku do soboty, na poziomie 99,8% w skali roku. Codziennie, w godzinach nocnych, wykonywana jest pełna kopia danych w obu ośrodkach – bez przerywania pracy i dostępności systemu.

Kopie bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o Rachunkowości

Możliwe jest okresowe tworzenie kopii systemu na dysku DVD/BR dla klienta. Kopia taka stanowi pełną wersję w trybie „tylko do odczytu”. Umożliwia wydruk i eksport danych. Wszystkie dane w kopii ISOF są zaszyfrowane. Gotowa kopia systemu z koniecznym do uruchomienia serwerem aplikacyjnym HDB i bazą danych, jest dostarczana na nośniku trwałym w postaci gotowej do uruchomienia maszyny wirtualnej. Przeniesienie tych danych na dysk umożliwia uruchomienie systemu ISOF w postaci serwera wirtualnego. Dostęp do niego uzyskuje się za pomocą standardowej, lokalnej przeglądarki internetowej.

Portal Serwisowy

Użytkownicy mają dostęp do Portalu Serwisowego, w którym mogą zgłaszać swoje uwagi do systemu. Zgłoszenia są gromadzone, obsługiwane i odpowiednio kwalifikowane. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów oraz funkcjonalności.

Serwer monitorujący stan chmury

HEUTHES opracował serwer monitorujący HDB Cloud Monitor. Wizualizuje on w czasie rzeczywistym aktualny stan poszczególnych elementów chmury obliczeniowej i reaguje na przekroczenie dopuszczalnych wartości. Może wywoływać teleportację maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia, zastępować pracę serwerów głównych serwerami zapasowymi, przełączać serwer bazy danych na maszyny zapasowe oraz zapewnia funkcję analizy logów systemowych.

Dyżurny informatyk

HEUTHES zapewnia pomoc bezpośrednią także poza godzinami pracy Biura Technicznego w formie dyżurów telefonicznych, które pełnione są przez wykwalifikowanych pracowników od poniedziałku do soboty w godzinach 6-22, w niedzielę i święta w godzinach od 10-18.

ISOF-START specjalna wersja dla mikrofirm

ISOF-START jest uproszczoną wersja systemu ISOF-ERP przeznaczoną dla niewielkich firm. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, eDokumenty, Delegacje krajowe i zagraniczne oraz CRM Aktywności i Analityczny. Powiązanie bogatej funkcjonalności z niską ceną jest bezkonkurencyjną ofertą na rynku rozwiązań dla małych firm.

ISOF-WORKFLOW specjalna wersja do obsługi dokumentów, obiegów i formularzy

ISOF-WORKFLOW występuje w trzech wersjach: e-Dokument, ISOF-WORKFLOW Standard oraz ISOF-WORKFLOW Premium. System jest dedykowany dla firm, które bez zmiany posiadanego rozwiązania ERP chcą je rozszerzyć o funkcjonalność z zakresu BPM, DMS, CRM i Forecast.

ISOF-BIURO RACHUNKOWE specjalna wersja dla Biur Rachunkowych i ich klientów

System ISOF-BIURO RACHUNKOWE zawiera zestaw funkcji, które umożliwiają biurom rachunkowym łatwiejszą obsługę dużej liczby podmiotów gospodarczych. Dwa pakiety przeznaczone dla Biur Rachunkowych zapewniają wykorzystanie systemu ISOF do prowadzenia Biura oraz do prowadzenia rozliczeń klientów Biura na bazie Książki Przychodów i Rozchodów oraz pełnej księgowości. Kolejne dwa pakiety umożliwiają firmom-klientom Biura uzyskanie dostępu do ISOF-START oraz pełnej wersji systemu. ISOF-BIURO RACHUNKOWE oznacza zarówno dla Biur, jak i dla ich klientów możliwość ograniczenia kosztów posiadania systemu informatycznego (TCO).

E-learning

W systemie ISOF oprócz szkoleń tradycyjnych możliwe jest szkolenie użytkowników na specjalnie utworzonej platformie e-learningowej AKADEMIA ISOF. HEUTHES zapewnia też wsparcie w postaci wideo- i telekonferencji. Aktualnie są dostępne kursy:

 • Nowoczesne systemy ERP (10 lekcji);
 • CRM - krok po kroku (14 lekcji);
 • Sprzedaż - krok po kroku (16 lekcji);
 • DMS - krok po kroku (30 lekcji);
 • Finanse i Księgowość - krok po kroku (42 lekcje).

Wielojęzykowość systemu

HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. Możliwe jest swobodne definiowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat nie tylko według polskich przepisów prawno-podatkowych, ale równolegle również w wielu językach, z różnym przyporządkowaniem kont bilansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości panującymi w innym kraju. System umożliwia również wystawianie faktur, dokumentów magazynowych, zamówień do dostawców także w języku angielskim i niemieckim. Przygotowywana jest wersja rosyjskojęzyczna dokumentów. DMS zapewnia np. możliwość automatycznego wysyłania wiadomości e-mail (na podstawie predefiniowanych szablonów) do Klientów w preferowanym przez nich języku z użyciem tzw. smart tagów w szablonach e-mail.

O firmie

HEUTHES istnieje na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw i bankowości od 1989 roku i jest znanym i cenionym producentem oprogramowania. Według raportów czasopism branżowych firma od lat zajmuje czołowe pozycje wśród największych producentów oprogramowania finansowo-bankowego oraz wśród krajowych producentów oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP. W naszej firmie wykonywane jest coroczne badanie bilansu przeprowadzane przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Sprawozdania są publikowane w KRS.

Korzyści

ISOF w firmie:

 • zapewnia lepszą obsługę klientów;
 • umożliwia wprowadzenie sprzedaży relacyjnej dzięki CRM;
 • optymalizuje stan zapasów dzięki jednoczesnej analizie wszystkich magazynów i analizie rotacji oraz limitów logistycznych przy generowaniu zamówień;
 • optymalizuje przepływy pieniężne;
 • pozwala lepiej zarządzać należnościami, zobowiązaniami i windykacją;
 • zapewnia wysoki poziom niezawodności i wydajności dzięki odpowiedniej infrastrukturze technicznej centrów danych;
 • ogranicza czas marnowany na wyszukiwanie dokumentów;
 • polepsza wymianę informacji pomiędzy pracownikami;
 • obniża pracochłonność dzięki integracji wielu funkcji, w tym CRM i DMS;
 • to brak konieczności instalowania, uaktualniania i serwisowania oprogramowania dla stacji roboczej dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej;
 • to brak konieczności serwisowania i inwestowania w serwery, systemy operacyjne i bazy danych;
 • obniża całkowite koszty posiadania systemu informatycznego;
 • jest zintegrowany z oprogramowaniem biurowym OpenOffice i MS Office;
 • zapewnia Pieczęć cyfrową do podpisywania i weryfikowania dokumentów PDF w module DMS, która zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku;
 • udostępnia na życzenie specjalną, zgodną z Ustawą o Rachunkowości, pełną kopię bezpieczeństwa systemu na dyskach DVD/BR, w trybie „tylko do odczytu” - do przeglądania, drukowania i eksportu danych.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›