Płace i kadry

Charakterystyka ogólna

Moduł Płace i kadry jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, wspomagającym pracę działów: kadrowego i rachuby płac w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Moduł zawiera funkcje gromadzenia i przeglądania danych kadrowych pracowników z uwzględnieniem danych potrzebnych do sporządzania list płac. Zawiera również możliwość generowania przelewów płacowych, dokumentów ZUS, PIT oraz raportów.

Moduł przetwarzania informacji o pracownikach dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia danych personalnych i zarządzania bazą danych personalnych. Dane zgromadzone w bazie mogą być następnie używane przez inne funkcje systemu.

Funkcjonalność

Moduł przetwarzania informacji personalnych dostarcza zestawu funkcji gwarantujących pełną obsługę informacji o pracownikach. Funkcje te pozwalają na rejestrowanie, modyfikację, usuwanie oraz udostępnianie danych.

Wygodna obsługa

Praca z modułem przetwarzania informacji personalnych opiera się na systemie okienek. Osoba korzystająca z modułu wprowadza i otrzymuje informacje za pośrednictwem odpowiednio zaprojektowanych formularzy pojawiających się w okienkach.

Płace

Moduł obsługi listy płac przeznaczony jest do tworzenia listy płac oraz przechowywania i udostępniania informacji o utworzonych wcześniej listach.

W tym celu dostarcza zestawu funkcji ułatwiających tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.

Elementy płacowe

Elementy płacowe tworzone są w celu dokonania obliczeń pozwalających na utworzenie listy płac.

Każdy element płacowy może posiadać różne atrybuty definiujące jego przeznaczenie oraz przyjmowane lub wyliczane wartości. Element w szczególności może mieć zdefiniowaną tzw. Formułę, czyli matematyczny zapis postępowania w celu dokonania odpowiednich wyliczeń (np. SUMA - obliczenie sumy wskazanych elementów płacowych).

Element płacowy zawiera również definicje mówiące o tym w jaki sposób jest on używany na liście płac.

Wzorce płacowe

Zdefiniowane elementy płacowe można grupować w tzw. wzorce płacowe. Wzorzec płacowy składa się z elementów płacowych powiązanych ze sobą w szczególny sposób, np. wzorzec Chorobowe może zawierać elementy płacowe przypisywane pracownikom w przypadku, gdy pracownikowi trzeba zarejestrować zwolnienie lekarskie.

Użytkownik może tworzyć dowolną ilość wzorców płacowych. Tworzenie wzorców ma na celu ułatwienie pracy związanej z przeliczaniem list płac.

Tworzenie nowych list płac

Moduł Płace pozwala na zdefiniowanie dowolnie naliczanych list płac w otwartym okresie płacowym. System wyposażony jest w funkcję dodawania nowych składników do list płac oraz blokowania zweryfikowanych list płac.

Utworzenie nowej listy następuje w sposób automatyczny, na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych ISOF. Następnie użytkownik może dokonać zmian za pomocą funkcji edycji, doprowadzając listę płac do postaci finalnej.

Możliwe jest przedstawienie listy płac w sposób ogólny lub szczegółowy. Aby zapoznać się ze szczegółami danej listy, wystarczy wskazać ją w zestawieniu a następnie kliknąć przycisk powodujący wyświetlenie jej zawartości.

Generowanie przelewów

Moduł obsługi listy płac może automatycznie wygenerować przelewy bankowe na konta pracowników z użyciem HOME BANKINGU w module "Kasa-Bank".

Dekretowanie listy płac

Wbudowana funkcja dekretacji umożliwia szybkie i bezbłędne przygotowanie dekretów dla systemu FK zgodnie ze schematami dekretacji zdefiniowanymi w Module Dekretacji.

Dokumenty ZUS

Funkcja przygotowania danych dla ZUS pozwala wygenerować plik w formacie zrozumiałym przez program Płatnik, z którego następnie można wysłać dane do ZUS Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA.

Raporty

Moduł Płace i kadry umożliwia przygotowanie raportów dotyczących list płac, danych kadrowych, PIT, ZUS, zestawienia dla kadry kierowniczej. Raporty mogą być samodzielnie definiowane przez użytkownika, co pozwala na dostosowanie ich do specyfiki i potrzeb firmy.

Gotowe listy płac tworzą zestawienie wyświetlane w tabeli list płac. Właściwą listę można łatwo zidentyfikować na podstawie miesiąca i roku.

Kalendarz

Rozliczanie czasu pracy, a także zarządzanie nieobecnościami pracowników umożliwia funkcja kalendarza. W zależności od wymiaru zatrudnienia istnieje możliwość określenia planów czasu pracy, czyli konkretnych dni i godzin pracy w tygodniu oraz przypisanie ich zatrudnionym osobom. Dzięki takiemu rozwiązaniu w prosty i przejrzysty sposób można rejestrować nieobecności, kontrolować nominalny, planowany oraz rzeczywisty czas pracy w danym miesiącu.

Zalety

Moduł Płace i kadry to rozbudowane możliwości naliczania wynagrodzeń, rozbudowana kartoteka pracownicza, definiowane przez użytkownika zestawienia oraz możliwość wyeksportowania wybranych elementów kartoteki pracowników i przygotowania różnych raportów.

Program drukuje dokumenty PIT (4, 11), przelewy bankowe, kartoteki płacowe, listy płac.

Korzyści

  • Nowoczesny, definiowany przez użytkownika system naliczania płac.
  • Możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów płacowych w tym ZUS i PIT.
  • Wysoka ergonomia pracy poprzez możliwość samodzielnego definiowania elementów i wzorców płacowych wykorzystywanych wielokrotnie.
  • Możliwość samodzielnego wprowadzania zmian wynikających z nowych przepisów.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›