Windykacja należności


Przetestuj
proces windykacji
»


Zalna praca w ISOF


Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

W oparciu o analizę rozrachunków system windykacji umożliwia w łatwy sposób przeprowadzić działania związane z odzyskaniem należności w maksymalnie krótkim czasie. Baza przeterminowanych płatności, na podstawie ustawowych lub umownych odsetek, pozwoli na wygenerowanie stosownych dokumentów przypominających o płatnościach – wezwania do zapłaty oraz w przypadku braku dalszych działań ze strony dłużników utworzyć noty odsetkowe bezpośrednio wpływające na wysokość należności – główna plus odsetki. Bezpośrednie powiązanie z obsługą poczty elektronicznej lub centralą telefoniczną modułu Windykacji należności umożliwia wysłanie wygenerowanych wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych poprzez e-mail, fax lub sms.

Obsługa not odsetkowych umożliwia rozliczenie całej należności generując odpowiednio dokument rozliczenia ręcznego WPR lub dokumentu kasy KP, trafiającego bezpośrednio do aktualnie otwartego raportu kasowego.


Windykacja należności

Moduł umożliwiający obsługę windykacji należności to zespół funkcji analizujących bieżące należności oraz wykonanie windykacji po przekroczeniu terminów płatności. Możliwe jest wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, obsługa tych dokumentów i wysyłanie ich do klientów pocztą elektroniczną oraz rejestracja spłaty należności.

Analiza należności

Raport należności dzieli nierozliczone należności wg stopnia zalegania. Przedziały czasu określające stan przeterminowania należności definiowane mogą być według potrzeb. Pokazane są również bieżące należności i podsumowania umożliwiające analizę aktualnej sytuacji każdego kontrahenta. Raport pokazuje również szczegółowe informacje dotyczące dokumentów z których należności wynikają i listę wezwań.

Wezwania do zapłaty

W oparciu o niespłacone należności możliwe jest jednoczesne wystawienie kilku wezwań do zapłaty. Należy je zatwierdzić oraz wysłać klientowi pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Każda operacja jest zarejestrowana w systemie, dlatego dokładnie znana jest historia dokumentu: przez kogo i kiedy został przygotowany, zatwierdzony, wysłany.

Noty odsetkowe

Noty odsetkowe są rejestrowane w postaci odrębnej listy dokumentów. Możliwe jest wystawienie noty wg odsetek ustawowych oraz wg odsetek umownych wynikających z umów podpisanych z kontrahentem. Podobnie jak wezwania do zapłaty, notę można wystawić dla kilku należności (faktur) jednocześnie. Możliwa jest edycja, zatwierdzenie, rozliczanie noty oraz wyszukiwanie i sortowanie dokumentów na liście not.

Integracja z CRM, Call Center i DMS

Działania związane z windykacją można zarejestrować w CRM Aktywnościm w postaci Kampanii i Aktywności. Możliwe jest zainicjowanie rozmowy telefonicznej przy użyciu CTI. Pracownik ma wówczas podczas rozmowy komplet informacji. Rozmowa może być przedmiotem specjalnego obiegu windykacyjnego w DMS.

Korzyści

  • Kontrola nad wszystkimi zobowiązaniami i należnościami w firmie.
  • Bieżąca analiza dokumentów i operacji wpływających na wielkość rozrachunków pozwalająca na szybką reakcję w przypadku powiększania się należności.
  • Jedna funkcja obejmująca rozrachunki oraz umożliwiająca ich obsługę.
  • Łatwa analiza i minimalizacja przeterminowanych należności.
  • Możliwość podjęcia działań w celu rozliczenia należności.
  • Szybka reakcja na opóźnione płatności.Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›