CRM Marketingowy


Przetestuj
CRM Marketingowy
»


Charakterystyka ogólna

CRM marketingowy jest rodzajem CRM zorientowanym na budowanie różnego rodzaju mechanizmów opisujących charakter działań oraz kierunki rozwoju firmy. Dzięki definicji promocji wspomagana jest praca w dziale sprzedaży oraz telemarketingu, produkty oferowane są zgodnie z polityką firmy, a sprzedawcy są bardziej efektywni.

Możliwość definiowania kampanii pozwala na dokładne określenie podejmowanych w firmie nowych przedsięwzięć oraz skuteczną analizę ich efektywności. Dlatego też moduł ten ma ogromne znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w działach, które przynoszą bezpośrednie dochody, czyli w działach związanych z oferowaniem i sprzedażą produktów.

Funkcjonalność

CRM marketingowy realizuje następujące funkcje:

 • definiowanie struktury handlowej firmy wykorzystywanej następnie w CRM analitycznym,
 • definiowanie i zarządzanie promocjami i bonusami, mającymi szerokie zastosowanie w sprzedaży i logistyce,
 • definiowanie listy tzw. towarów skojarzonych w celu wspomagania pracy telemarketerów,
 • definiowanie kampanii, czyli różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć w firmie, w celu zaplanowania odpowiednich działań i późniejszej weryfikacji ich skuteczności,
 • obsługa mailingu elektronicznego,
 • definiowanie i raportowanie formularzy, czyli ustandaryzowanych dokumentów wewnętrznych w firmie, formularze są następnie obsługiwane w różnych modułach całego systemu ISOF.

Struktura handlowa firmy

Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie struktury handlowej firmy w celu analizowania zakresu działalności oraz efektywności pracowników handlowych. Możliwe jest dokładne określenie grup pracowników, roli jaką pracownik odgrywa w grupie (przedstawiciel handlowy, telemarketer) oraz listy obsługiwanych przez pracowników, a tym samym grupy klientów.

Następnie w oparciu o zarejestrowane dokumenty sprzedaży sporządzane są dokładne analizy sprzedaży, które pokazują wielość dochodów generowanych przez poszczególnych pracowników czy zespołów. Pozwala to dokładnie śledzić osiągnięcia pracowników oraz rozliczać ich z wykonanej pracy.

Promocje, bonusy, towary skojarzone

System ISOF posiada narzędzia wspomagania pracy w dziale sprzedaży, logistyki i dla telemarketingu. Możliwość systemowego określenia promocji i bonusów pozwala na racjonalne budowanie różnego rodzaju programów promocyjnych i lojalnościowych, umożliwiających zwiększenie sprzedaży oraz przywiązanie klienta do firmy.

Kolejnym narzędziem bardzo potrzebnym w sprzedaży jest możliwość zdefiniowania tzw. towarów skojarzonych. Pracownicy oferując produkty klientom podczas bezpośredniego kontaktu mogą przedstawić pełniejszą ofertę, a znając klienta i jego potrzeby odpowiednio pokierować rozmowę.

Dzięki temu produkty oferowane są zgodnie z polityką firmy, sprzedawcy są bardziej efektywni, a klienci są lepiej i szybciej obsłużeni. Firma jest postrzegana jako rzetelna posiadająca wykwalifikowanych i znających potrzeby klientów pracowników. Budowane w ten sposób relacje sprzyjają dalszej współpracy.

Programy lojalnościowe

W systemie możliwa jest obsługa dowolnych programów lojalnościowych oraz zarządzanie portalami lojalnościowymi przeznaczonymi dla partnerów handlowych (B2B) i klientów końcowych (B2C) z wygodnym administrowaniem i definiowaniem akcji lojalnościowych w module CRM marketingowy.

Na podstawie zdefiniowanego regulaminu oraz w oparciu o wykonane z klientem transakcje kupna-sprzedaży, możliwe jest dodatkowe nagradzanie i premiowanie klientów za ich aktywność biznesową. Funkcje do definiowania i rozliczanie programów pozwalają na odpowiednie dopasowanie programów do możliwości firmy i preferencji jej klientów.

Kampanie

Jako kampanię można zdefiniować dowolne przedsięwzięcie, projekt w firmie, w ramach którego wykonywane są pewne czynności. Określenie w kampanii produktów, usług, towarów, a także terminu realizacji i adresatów, czyli klientów, do których skierowana jest kampania, pozwalają na ścisłe zdefiniowanie głównych przedsięwzięć każdej firmy. Definicje kampanii mają charakter ogólny, dlatego mogą być nieocenionym narzędziem dla każdej firmy, niezależnie od branży.

Dodatkowo możliwość wykorzystania kampanii w CRM Aktywnościm, a także w sprzedaży i zakupach pozwala na dokładne zbadanie jakimi kosztami bezpośrednimi oraz operacyjnymi osiągane są dochody wynikające z projektu. Tak sprecyzowana wiedza pozwala na wyznaczanie właściwych kierunków działania i rozwoju firmy przy ciągle zmieniających się potrzebach klientów.

Mailing

CRM zawiera funkcję automatycznego, seryjnego wysyłania wiadomości dla wielu klientów - tzw. mailing. Funkcja pozwala przygotowywać listy wiadomości, definiować treść wiadomości, edytować treść wiadomości, definiować grupy adresatów, w tym definiować adresatów tymczasowych.

Listy adresatów mogą być budowane w oparciu o dane zebrane w module Kontrahenci. Tam definiować można grupy kontrahentów oraz grupy osób kontaktowych zdefiniowanych dla kontrahentów, a następnie korzystać z tych grup w mailingu stosując je jako listy adresatów.

Zaawansowane narzędzia pozwalają ponadto na weryfikację i uzupełnianie adresów mailowych oraz dodatkowy wybór pozycji z wcześniej przygotowanych list.

Formularze

W systemie ISOF możliwe jest zdefiniowanie dokumentu o strukturze formularza oraz tabeli. Użytkownicy systemu mogą samodzielnie takie dokumenty utworzyć, określić zakres występujących w nim danych oraz ich formę. Pola umieszczane na dokumencie mogą być różnego typu (data, liczba, kwota, tekst, ale również kontrahent czy użytkownik systemu). Dokumenty te mogą być wykorzystywane w różnych modułach systemu ISOF. Pozwalają one na formalny zapis danych i informacji ważnych z punktu widzenia firmy.

Formularze mogą być podłączane do różnych dokumentów lub obiektów w systemie, np. do kontrahentów, aktywności, faktur zakupu, sprzedaży.

Portal marketingowy

Jednym z najnowszych trendów/sposobów na poprawę obsługi klientów i przywiązanie ich do firmy, marki, jest tworzenie tzw. portali społecznościowych. Portale te mają pogodzić „przyjemne z pożytecznym”.

Posiadają więc dwojakie znaczenie: dają klientowi możliwość wykonania spraw biznesowych, np. zakupy w sklepie internetowym, sprawdzenia danych dotyczących wykonanych transakcji, informacje na temat kierowanych do nich programów promocyjnych i lojalnościowych, ale jednocześnie umożliwiają wymianę mniej formalnych informacji, np. stwarzają możliwość wyrażenia swojej opinii, zamieszczenia własnych komentarzy, integracji z innymi użytkownikami.

Dzięki zastosowaniu technologii internetowej i odpowiedniej architektury systemu również w systemie ISOF możliwe jest wdrożenie takich rozwiązań. Modelowym rozwiązaniem jest uruchomienie strony klubowej dla dużej sieci sklepów specjalistycznej odzieży sportowej, połączonej z programem lojalnościowym zarządzanym i rozliczanym w systemie ISOF oraz portalem do rejestrowania transakcji dla jednostek/sklepów nie posiadających bezpośredniego dostępu do systemu ISOF.

Dzięki takiej infrastrukturze wszystkie transakcje klientów mogą być rejestrowane na bieżąco w systemie, wpływają one na punktację w zdefiniowanych systemach lojalnościowych, a klienci mogą na bieżąco weryfikować swoje dane i wymieniać się spostrzeżeniami na temat produktów nie tylko z firmą ale również innymi klientami.

Zalety

CRM marketingowy posiada zalety, dzięki którym firma może zwiększyć efektywność pracy z klientami, zwłaszcza w dziale sprzedaży i logistyki . W ten sposób CRM przyczynić się może do zwiększenia sprzedaży, poprawienia jakości pracy i osiągania zadowolenia klientów z dobrej współpracy.

System promocji

CRM marketingowy umożliwia definicję i efektywne wykorzystanie różnego rodzaju działań promocyjnych zwiększając konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów oraz bezpośrednie wspomaganie pracy pracowników poprzez podpowiadanie odpowiednich informacji w trakcie pracy z klientami.

Zarządzanie kampaniami

Wyznaczanie kierunków rozwoju firmy oraz badanie efektywności tych działań poprzez definiowanie podejmowanych projektów, które pozwalają na zebranie i usystematyzowanie wszelkich działań wpływających na rozwój i promocję firmy oraz badanie efektywności i kosztów.

Mailing elektroniczny

Sprawne komunikowanie się z klientami i partnerami poprzez wbudowaną obsługę poczty elektronicznej oraz mechanizmy umożliwiające przygotowanie i obsługę korespondencji seryjnej wykorzystywanej szeroko do informowania klientów o nowych promocjach, czy zdarzeniach mających wpływ na podniesienie prestiżu i konkurencyjności firmy.

Budowanie strategii obsługi klientów

Umożliwia zbudowanie jednolitych zasad dla programów lojalnościowych oraz gromadzenie i analizę informacji z nich wynikających. Zapewnia też dostęp do tych informacji klientom w postaci Portalu marketingowego, który dzięki dodatkowym cechom zwiększa przywiązanie klienta do firmy.

Korzyści

 • Lepsza organizacja pracy.
 • Możliwość zdefiniowania i kierowania działaniami pracowników zgodnie ze strategią firmy.
 • Podniesienie konkurencyjności firmy.
 • Lepsze wykorzystanie akcji promocyjnych i marketingowych.
 • Zwiększenie lojalności klientów wobec firmy.
 • Analizy wyników akcji marketingowych.
 • Powiązanie z systemem FK – analiza kosztów.
 • Integracja z portalem lojalnościowym.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›