Gospodarka magazynowa


Przetestuj
program magazynowy
»


Zalna praca w ISOF


Charakterystyka ogólna

W zakresie gospodarki magazynowej system ISOF zapewnia:

 • obsługę wszystkich dokumentów magazynowych (PZ - Przyjęcie Zewnętrzne, ZWD - Zwrot do Dostawcy, WZ - Wydanie Zewnętrzne, ZWS - Zwrot bez WZ, MM - Przesunięcie Międzymagazynowe, PW - Przyjęcie Wewnętrzne, ZWP Zwrot do Magazynu, RW - Rozchód Wewnętrzny, WW - Wydanie Wewnętrzne, BO - Bilans Otwarcia, ZO - Zwrot Opakowania, PL - Protokół Likwidacji, WP - Wydanie na Produkcję, PP - Przyjęcie z Produkcji, ZZP - Zwrot z Produkcji, ZOP - Zwrot Odpadów z Produkcji),
 • raportowanie w różnych przekrojach,
 • inwentaryzację,
 • dokumentowanie obrotu magazynowego.
Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Funkcjonalność

Moduł gospodarki magazynowej oferuje odpowiedni zestaw funkcji pozwalających na pełną kontrolę nad stanem magazynu.

Podstawowa funkcjonalność modułu to:

 • zarządzanie kartoteką towarów,
 • wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych,
 • sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów,
 • inwentaryzacja,
 • przyjęcie i dystrybucja towarów.

Ilość magazynów w systemie może być dowolna, a struktura terytorialna (magazyn główny, podmagazyny, sklepy) definiowana jest swobodnie przy parametryzacji systemu na podstawie struktury organizacyjnej firmy. Ruch towarów w magazynie może odbywać się według jednej z metod: FIFO, LIFO lub poprzez wybór wybór konkretnej partii towaru wskazanej przez użytkownika.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Prowadzenie ewidencji dokumentów

Umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu takich jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne oraz korekty i zwroty magazynowe, a także zwroty opakowań.


Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów znajdują się również w ewidencji dokumentów magazynowych.

Program magazynowy »
Uruchom Demo
 

Podczas wystawiania dokumentów użytkownik korzysta z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego może posiadać własny typ, co umożliwia dodatkowe skatalogowanie i uporządkowanie. Dokumenty mogą być drukowane w trybie tekstowym i graficznym. Dokumenty magazynowe mogą być również rejestrowane w walucie. Każda nowa partia towaru jest w systemie rejestrowana wraz z podstawowymi danymi jak ilość w partii, ceny. Możliwe jest również nadanie numeru partii. Ponadto każdy towar w partii może posiadać własny numer seryjny.

Wszystkie partie mogą być następnie przeglądane. Dostępna jest historia wszystkich przyjęć i wydań wraz z cenami, datami oraz informacjami o użytkownikach sporządzających poszczególne dokumenty. Dla dokumentów przyjęcia PZ możliwe jest automatyczne wygenerowanie cennika partii przy wykorzystaniu funkcjonalności cenników opisanej w module Sprzedaż. Możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów nabycia towarów, które wpływają na wartość magazynową. Dotyczy to najczęściej towarów importowanych.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Kartoteka towarów

Kartoteka umożliwia zdefiniowanie bazy towarów przechowywanych w magazynie. Dla towarów gromadzone są wszystkie podstawowe informacje: nazwa, numery katalogowe, w tym kod kreskowy, ceny, stan minimalny, stawka VAT, jednostka miary, minimalna marża, rozmieszczenie w magazynie (wersja zaawansowana), opis oraz lista dostawców, producentów, odbiorców wraz z cenami. Zarejestrowane towary mogą być łączone w grupy towarowe. Towar może wystąpić w wielu grupach towarowych. Możliwe jest również łączenie kilku towarów w tzw. komplety.

Terminale danych

W zakresie obsługi magazynowej z poziomu terminala w ergonomiczny sposób można przeprowadzić proces przyjęcia, wydania i inwentaryzacji przede wszystkim w zakresie gromadzenia danych o kodzie EAN towaru, jego ilości i położeniu. Dzięki uruchomieniu w terminalu systemu ISOF, możliwy jest dostęp do danych rozszerzonych czyli cen, powiązanych kontrahentów i innych danych o towarze zgromadzonych w module Magazyn. W terminalu uruchamiana jest dedykowana aplikacja „Mobilny ISOF” (do pobrania z Google Play), która umożliwia ergonomiczną pracę z systemem ISOF na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Dzięki temu terminal stanowi w rękach użytkownika urządzenie umożliwiające dostęp do wszystkich funkcji ISOF.

Inwentaryzacja magazynu

Funkcja pozwala na przeprowadzenie i raportowanie inwentaryzacji magazynów. System pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli oraz sam wykazuje różnice pomiędzy stanem magazynowym wynikającym z zarejestrowanych w systemie operacji, a faktycznym stanem w magazynie. Na końcu system sporządza dokumenty różnic (nadwyżki i niedobory). Wszystkie dokumenty mogą być przeglądane także po inwentaryzacji.

Obsługa przyjęcia towaru

Wspomaga proces przetwarzania informacji związanych z przyjęciem towaru w oparciu o zarejestrowane wcześniej zamówienia do dostawców. Funkcja oferuje formularz na którym dane pobierane są bezpośrednio z zamówienia. Użytkownik ma możliwość korekty wszystkich danych jeśli stan faktyczny dostawy odbiega od wcześniejszych ustaleń. Następnie automatycznie wystawiany jest dokument przyjęcia towaru oraz faktura zakupu. Jeśli dostawa nie obejmuje wszystkich towarów zarejestrowanych na zamówieniu, pozostała część zamówienia nadal oczekuje na realizację lub może być anulowana.

Terminy ważności

Termin ważności towaru definiowany jest podczas przyjmowania towaru na stan i jednoczesnego wystawiania dokumentu PZ/ PW. Jeżeli w danej dostawie ten sam towar występuje z różnymi datami ważności jest on wówczas wprowadzany na dokumencie PZ w kilku pozycjach (w tylu ile terminów ważności wystąpiło dla danego towaru). Istnieje możliwość wyświetlenia raportów z listą towarów z dokumentów przychodowych (PZ, PW) z podanymi terminami ważności dla każdej partii oraz z listą towarów z dokumentów rozchodowych (WZ, RW) z podanymi terminami ważności dla każdej partii. Dodatkowo można wyświetlić raport dla partii przeterminowanych lub partii ze zbliżającą się datą przeterminowania.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Integracja z innymi modułami

Integracja funkcji magazynowych z innymi modułami w tym głównie ze sprzedażą i logistyką upraszcza i przyspiesza obsługę magazynów. W systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne) do faktur sprzedażowych i faktur do WZ. Pozwala to na prowadzenie obsługi klientów w sposób, który odpowiada specyfice firmy.

Wielojęzykowość systemu

Dokumenty magazynowe mogą być wystawiane w kilku językach i przygotowywane dla klienta zgodnie z przechowywanym w systemie ustawieniem preferowanego języka w komunikacji z kontrahentem. Również nazwy w kartotekach mogą być przechowywane, przeszukiwane i przekazywane do dokumentów w kilku wersjach językowych. HEUTHES stale prowadzi rozwój angielskiej i niemieckiej wersji językowej systemu ISOF. W planach jest wersja rosyjskojęzyczna.

Raporty magazynowe

Główną funkcją raportów magazynowych jest wyszukiwanie informacji o ilości towarów w magazynach i ich sumowanie. Pozwala ona na szczegółowe i przekrojowe analizowanie danych dotyczących wszystkich dokumentów i zdarzeń zachodzących w magazynie oraz obsługuje raporty:

 • magazynowe towarów w magazynach i jednostkach organizacyjnych,
 • w podziale na przyjęcia, wydania, lub wg ustalonych kryteriów,
 • historii stanów,
 • bilansu magazynowego,
 • stany-obroty,
 • operacji obsługi kompletów,
 • listy kontrolnej towarów umożliwiającą analizę zbiorczą danych definicyjnych,
 • historii numerów seryjnych.

Rozwiązanie to stanowi centrum informacji o stanach magazynowych w skali całej firmy z jednego punktu. Możliwe jest również sporządzenie raportów rotacji towaru w module Zamówienia do dostawców. Główną zaletą tak zaawansowanych narzędzi do raportowania magazynów jest uzyskanie w każdej chwili kompletnej informacji dotyczącej wszystkich przychodów i rozchodów magazynowych, również w sytuacji, gdy towaru już w magazynie nie ma. Pełna historia operacji pozwala na dokładne kontrolowanie wszystkich zdarzeń oraz precyzyjne prowadzenie gospodarki magazynowej w każdej firmie. Funkcja informowania o stanach magazynowych pozwala na szybki dostęp do aktualnych danych, bez potrzeby analizowania każdego magazynu z osobna i sumowania stanów w jednostkach.

Integracja modułu Magazyn z modułem Produkcja

Integracja Magazynu z modułem Produkcji umożliwia przyjęcie i wydanie wewnętrzne materiałów potrzebnych do zrealizowania procesu produkcji, a także przyjęcie finalnych produktów do magazynu wyrobów gotowych. Elementy procesu planowania zakupu składników śledzą w systemie zamówienia na półprodukty.

Dokumenty magazynowe związane z procesem produkcyjnym mogą być automatycznie generowane na podstawie przygotowanych wcześniej definicji procesu produkcji.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Zestawienie dokumentów

Funkcjonalność umożliwia raportowanie wszystkich dokumentów magazynowych zarejestrowanych w systemie w różnych przekrojach, w oparciu o różne kryteria: wg dat, typów dokumentów, kontrahentów, grup towarowych, numerów seryjnych, numerów dokumentów, dostawców, odbiorców. Raport stanów magazynowych informuje o stanach magazynowych w różnych przekrojach: stany dla wybranych towarów i grup oraz stany zerowe i stany ujemne. Dostępna jest również lista pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o stanach podczas pracy wszystkich magazynów pokazująca zawsze aktualne dane. Wyszukiwanie towarów może być realizowane według nazwy towaru i jego kodu lub kodu dostawcy lub kodu katalogowego. Towar może być wyszukiwany we wszystkich magazynach lub w jednym określonym.

Opakowania

W systemie funkcjonuje obsługa opakowań na dokumentach WZ oraz możliwość definiowania opakowań własnych w kartotece i wiązania towaru z opakowaniem.

Stany minimalne i maksymalne

Wykorzystanie danych o towarze oraz duże możliwości raportowania pozwalają na sprawne zarządzanie stanami minimalnymi oraz maksymalnymi magazynu, tak aby nie zabrakło towarów do sprzedaży, ale również aby uniknąć zalegania towarów.

Możliwości zaawansowane

 • Zarządzanie rozmieszczeniem towarów.
 • Obsługa dystrybucji towarów.
 • Zarządzanie listami dystrybucji.
 • Zarządzanie załadunkiem.
 • Zarządzanie środkami transportu.
 • Optymalizacja trasy dostaw.
 • Obsługa rozmieszczenia towarów w magazynie.
 • Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej.
 • Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych towarów.
 • Ewidencja kosztu gospodarowania odpadami (KGO) na kartotece towarowej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Korzyści

 • Łatwa i kompleksowa obsługa gospodarki magazynowej w firmie.
 • Pełna kontrola operacji magazynowych.
 • Powiązanie obsługi magazynu z innymi procesami, zwłaszcza w zakresie sprzedaży, księgowości i logistyki.
 • Łatwy dostęp do pełnej historii zdarzeń zachodzących w magazynie.
 • Możliwość sprawdzenia wszystkich informacji związanych z towarem pojawiającym się w magazynie od momentu przyjęcia do wydania.
 • Szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżących stanach magazynowych.
 • Obniżenie kosztów poprzez optymalizację stanów magazynowych.
 • Optymalizacja zamówień uwzględniająca analizę rotacji i limity logistyczne.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›