Rachunkowość

Możliwości

Obsługa Rachunkowości w systemie ISOF obejmuje następujące dziedziny:

  • księgowość (dekretacja, system FK lub Książki podatkowej),
  • zakupy,
  • majątek trwały,
  • rejestry VAT, deklaracje INTRASTAT,
  • płace i kadry,
  • rozrachunki, przelewy, wyciągi bankowe,
  • raporty kasowe,
  • windykacja należności.

Dekretacja

Wprowadzenie

Moduł obsługi dekretacji jest narzędziem przeznaczonym do prowadzenia pełnej księgowości lub książki podatkowej. Przyjęte w nim rozwiązania pozwalają zdefiniować schematy dekretacji dla wszystkich dostępnych w systemie dokumentów podlegających księgowaniu. Dzięki tym definicjom dokumenty wystawiane w czasie pracy operacyjnej mogą być automatycznie dekretowane w systemie ISOF-FK lub systemie zewnętrznym.

Moduł finansowo-księgowy

Wprowadzenie

Moduł finansowo-księgowy jest narzędziem przeznaczonym do prowadzenia pełnej księgowości. Przyjęte w module rozwiązania pozwalają zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań, dzięki czemu osoby wprowadzające dane posługiwać się będą jedynie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont. Odpowiednie algorytmy automatycznie odzwierciedlą zarejestrowane zdarzenie gospodarcze na właściwe konta.

Moduł raportów

Wprowadzenie

System finansowo-księgowy zawiera moduł raportów. Przy jego pomocy zdefiniować można dowolne zestawienia informacyjne, budowane na podstawie księgi głównej.Dostarczone zestawienia informacyjne mogą być następnie wykorzystane w procesie kontroli finansowej i zarządzania.

Książka podatkowa

Wprowadzenie

Książka podatkowa przeznaczona jest do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz przejrzystym i wygodnym formularzom, za pomocą których użytkownik komunikuje się z systemem, książka podatkowa jest istotną pomocą w prowadzeniu księgowości uproszczonej.

Płace i kadry

Charakterystyka ogólna

Moduł Płace i kadry jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, wspomagającym pracę działów: kadrowego i rachuby płac w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Majątek trwały

Przeznaczenie

Moduł Majątek Trwały przeznaczony jest do zarządzania informacją na temat środków trwałych przedsiębiorstwa. Oprócz ewidencji majątku trwałego, moduł realizuje zadania takie, jak inwentaryzacja, naliczanie amortyzacji czy tworzenie raportów.

Zakupy

Charakterystyka

Zawarty w ISOF moduł obsługi faktur pozwala na realizację wszystkich niezbędnych czynności związanych z wystawianiem dokumentów zakupu.

Do czynności tych zaliczyć można wprowadzanie faktur zakupowych, ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kasowych, kontrolę spłaty, skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych. Moduł obejmuje sporządzanie różnorodnych zestawień dla dokumentów zakupowych, w tym zestawienie zobowiązań.

Przetwarzanie faktur obcych elektronicznych lub skanowanych w systemie DMS

Wprowadzenie

W świetle ustawy o rachunkowości możliwe jest przechowywanie i udostępnianie dokumentów zakupowych w postaci elektronicznej na nośniku trwałym, jeżeli istnieje możliwość ich wydrukowania. W przygotowaniu znajdują się przepisy prawne umożliwiające wysyłanie faktur do odbiorców w formie elektronicznej na co system jest już przygotowany.

Zestawienia VAT, Deklaracje INTRASTAT

Wprowadzenie

ISOF posiada funkcjonalność obsługi zestawień VAT, wystawiania podstawowych deklaracji PIT i VAT, oraz deklaracji INTRASTAT. Są to bardzo ważne funkcje pokazujące kształtowanie się wielkości VAT należnego i naliczonego, niezależnie od księgowania dokumentów, oraz w dowolnym momencie.

Rozrachunki

Wprowadzenie

ISOF wyposażony został w mechanizmy wspomagające zarządzanie rozrachunkami. Ułatwiają one kontrolę należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców, pokazują wszystkie dokumenty wpływające na ich wielkość oraz operacje rozliczania.

Windykacja należności

Wprowadzenie

ISOF posiada moduł umożliwiający obsługę windykacji należności. Jest to zespół funkcji pozwalający na analizowanie bieżących należności oraz wykonanie odpowiednich kroków związanych z ich windykacją w przypadku przekraczania terminów płatności.

Możliwe jest zatem wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, oraz obsługa tych dokumentów, w tym wysyłanie ich do klientów pocztą elektroniczną, oraz spłaty należności. Możliwe jest również analizowanie wszystkich wystawionych już dokumentów oraz ich historii.

Home Banking

Wprowadzenie

ISOF wyposażony jest w funkcje obsługi bankowości elektronicznej. Funkcje te, dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, są w stanie odebrać lub przygotować dane dla popularnych systemów typu Home Banking, jak Baset, Bresok, InterBresok, Multicash. Dzięki temu oszczędzany jest czas użytkownika, co uzyskuje się przez wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›