Aktualno�ci 2006

oce� stron�

zobacz nowsze wiadomo�ci...

21 grudnia 2006

Skanowanie w oknie przegl�darki

Skanowanie w oknie przegl�darki

Firma HEUTHES uruchomi�a w systemie ISOF now� funkcj� umo�liwiaj�c� skanowanie dokument�w bezpo�rednio w oknie przegl�darki internetowej. Dzi�ki temu mamy mo�liwo�� wprowadzania nowych dokument�w do modu�u DMS (zarz�dzania dokumentami) wprost ze skanera. Po klikni�ciu przez u�ytkownika systemu ISOF przycisku Utw�rz nowy dokument ze skanera wy�wietlony zostaje w przegl�darce przyjazny interfejs umo�liwiaj�cy wyb�r skanera, nadanie nowemu dokumentowi nazwy, komentarza i bezpo�rednie zapisanie w DMS. Dzi�ki zastosowanemu w nowej funkcji wielowyborowi mo�liwe jest elastyczne tworzenie wielostronicowych dokument�w sk�adaj�cych si� z wybranych stron w formacie TIFF. [wi�cej...]

14 grudnia 2006

Kolejna nominacja dla systemu ISOF

Firma HEUTHES b�d�c producentem rodziny system�w CRM (Operacyjnego, Analitycznego, Marketingowego, Serwisowego, Zadaniowego i Prognozowania Sprzeda�y), zosta�a nominowana do tytu�u Najlepszy dostawca IT dla przemys�u w 2006 roku w kategorii Najlepszy producent/dostawca w Polsce systemu CRM.
Obok firmy HEUTHES nominowanych zosta�o 12 innych czo�owych polskich producent�w oraz dystrybutor�w zagranicznych system�w CRM. Przypomnijmy, �e wcze�niej HEUTHES w tym samym konkursie zorganizowanym przez redakcj� MSI (Manufacturing Systems Information) Polska, b�d�cego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA, zosta� nominowany w kategorii Najlepszy polski producent systemu ERP/MRP II. Rozstrzygni�cie konkursu i og�oszenie wynik�w nast�pi w lutym 2007 roku.

12 grudnia 2006

Koniec wykr�cania numer�w

Firma HEUTHES zintegrowa�a popularny system VoIP Skype z systemem ISOF. Wywo�uj�c zapisany w ISOF-CRM adres postaci "skype: numer telefonu" mo�na automatycznie nawi�za� po��czenie telefoniczne poprzez us�ug� Skype. Dzi�ki temu, �e ISOF-CRM jest po��czony tak�e z Programow� Central� Telefoniczn� SCT-10 mo�liwe jest prowadzenie tanich rozm�w z ca�ym �wiatem bez tradycyjnego wybierania numeru na klawiaturze aparatu telefonicznego. [wi�cej...]

12 grudnia 2006

ISOF nominowany przez MSI Polska

Mi�o jest nam poinformowa�, �e firma HEUTHES, jako producent systemu ISOF, zosta�a nominowana do tytu�u Najlepszy dostawca IT dla przemys�u w 2006 roku w kategorii Najlepszy polski producent systemu ERP/MRP II. Konkurs zosta� zorganizowany przez redakcj� MSI (Manufacturing Systems Information) Polska, b�d�cego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA. Obok firmy HEUTHES nominowanych zosta�o 16 innych czo�owych producent�w system�w ERP. Rozstrzygni�cie konkursu i og�oszenie wynik�w nast�pi w lutym 2007 roku.

4 grudnia 2006

ISOF na SDP 2006

SDP 2006

W dniach 4-5 grudnia 2006 w Hotelu Marriott (Al. Jerozolimskie) w Warszawie odb�dzie si� konferencja Systemy dla Przedsi�biorstw GigaCon 2006, podczas kt�rej firma HEUTHES zaprezentuje mo�liwo�ci systemu ISOF (w dniu 05.12, godz 10:20-10:50, s8).

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • szerokiego kr�gu firm wykorzystuj�cych omawiane technologie sieciowe: bran�y informatycznej, bankowej i finansowej, przemys�u, telekomunikacji, ubezpiecze� oraz administracji.
 • os�b odpowiedzialnych za selekcj� oraz zakup nowych produkt�w i technologii oraz projektowanie, budow� i rozw�j system�w teleinformatycznych
 • szef�w dzia��w informatyki, kierownik�w projekt�w, pracownik�w dzia��w integracji, projektant�w, in�ynier�w systemowych
[wi�cej...]

24 listopada 2006

Nowy CRM Zadaniowy w ISOF

CRM Zadaniowy

W ramach wersji 8.0 systemu ISOF (www.isof.pl) HEUTHES znacznie zmodyfikowa� modu� Zarz�dzania Zadaniami przenosz�c go do grupy modu��w CRM. Ws�uchuj�c si� w sugestie u�ytkownik�w systemu dotychczasowe rozwi�zanie klasy Project Management zosta�o rozbudowane i przeniesione do rodziny pi�ciu innych system�w CRM, kt�ra w systemie ISOF obejmuje modu�y Operacyjny, Analityczny, Marketingowy, Serwisowy i Prognozowania Sprzeda�y, a teraz tak�e CRM Zadaniowy. [wi�cej...]

21 listopada 2006

Udana migracja systemu ISOF do nowego Data Center

Firma HEUTHES, zgodnie z zapowiedziami, przenios�a w sobotni� noc 18 listopada wszystkie serwery systemu ISOF (www.isof.pl) pracuj�cego w trybie SaaS z o�rodka g��wnego do nowej siedziby. By�o to spore przedsi�wzi�cie logistyczne wymagaj�ce wielotygodniowych przygotowa�. Dzi�ki precyzyjnej realizacji opracowanego planu ca�a operacja zaj�a tylko 10 godzin. Konieczne by�o oczywi�cie przygotowanie odpowiednich kopii zapasowych oraz dodatkowego sprz�tu na wypadek uszkodze� serwer�w w trakcie transportu. Ca�y czas w gotowo�ci by� o�rodek zapasowy, kt�ry m�g� przej�� rol� o�rodka g��wnego. [wi�cej...]

3 listopada 2006

Nowe Data Center ISOF

Firma HEUTHES podj�a decyzj� o przeniesieniu g��wnego o�rodka komputerowego do nowego Data Center. G��wnym powodem tej decyzji jest bardzo dynamiczny wzrost sprzeda�y systemu ISOF (prognoza na 2006 rok to 250%), a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniow� i przestrze� dyskow�.

Migracja do nowej siedziby, wraz z wprowadzeniem nowego rozwi�zania klastrowego oznacza dla klient�w systemu w trybie SaaS przyspieszenie pracy oraz podniesienie niezawodno�ci. Obecnie moc klastra komputer�w pracuj�cych dla klient�w systemu ISOF przekroczy�a 100 GigaFLOPS, a w przysz�ym roku zostania ona podwojona. Dodatkowo planowane jest zaimplementowanie nowej macierzy dyskowej iSCSI oraz zwi�kszenie o 50% przepustowo�ci ��cza internetowego. [wi�cej...]

23 pa�dziernika 2006

EDI w ISOF

W firmie HEUTHES trwaj� intensywne prace nad wprowadzeniem w systemie ISOF standardu EDI (ang. Electronic Data Interchange) oznaczaj�cy w bezpo�rednim t�umaczeniu Elektroniczn� Wymian� Danych. Elektroniczna wymiana dokument�w zostanie wprowadzona w dominuj�cym obecnie standardzie UN/EDIFACT (ang. Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport). [wi�cej...]

16 pa�dziernika 2006

Telefon w telefonie

nokia

Firma HEUTHES przetestowa�a mo�liwo�ci wsp�pracy systemu ISOF z telefonem Nokia E60. E60 to pierwszy smartfon z rodziny Eseries. Dzi�ki nowej serii firmy mog� zwi�kszy� mobilno�� swoich pracownik�w. Telefon oferuje najnowsze rozwi�zania dost�pu do firmowej, mobilnej poczty elektronicznej oraz zaawansowane funkcje po��cze� g�osowych. Ponadto zawiera unikaln� funkcj� obs�ugi internetowych po��cze� telefonicznych VoIP opartych na protokole SIP. Dzi�ki temu firmy mog� na r�ne sposoby u�atwia� pracownikom szybki kontakt zar�wno w biurze jak i poza biurem wspieraj�c tym samym teleprac�. [wi�cej...]

13 pa�dziernika 2006

System ERP za 2 PLN dziennie

2 z�ote

Firma HEUTHES opublikowa�a raport por�wnawczy koszt�w wynaj�cia systemu ISOF w trybie SaaS oraz licencji innych rozwi�za� dost�pnych na rynku. W zestawieniu uj�to koszty dodatkowe zwi�zane z wykorzystaniem system�w, kt�re nale�y mie� na uwadze wdra�aj�c system czy te� obliczaj�c TCO (ang. Total Cost of Ownership), tj. koszty serwer�w, system�w operacyjnych, baz danych, us�ug, energii elektrycznej, jak r�wnie� aktualizacji wersji. [wi�cej...]

12 pa�dziernika 2006

Wirtualne serce serwera ISOF

HEUTHES rozpocz�� badania nad zastosowaniem nowych, pojawiaj�cych si� obecnie na rynku system�w wirtualizacji dla systemu Linux w swoim klastrze OMEGA. OMEGA to rozwi�zanie sprz�towo-programowe s�u��ce do budowy klastrowych system�w wieloprocesorowych spe�niaj�cych wymogi wysokiej wydajno�ci i niezawodno�ci. Dotychczas HEUTHES wykorzystywa� w klastrze system wirtualizacji Xen. Ostatnio pojawi� si� na rynku zapewniaj�cy wi�ksz� elastyczno�� system OpenVZ. [wi�cej...]

28 wrze�nia 2006

HEUTHES w rankingu Home&Market

home&market

Wed�ug najnowszego rankingu czasopisma Home&Market HEUTHES zaj�� 41 pozycj� na li�cie 50 najwi�kszych firm z bran�y IT wed�ug przychod�w netto ze sprzeda�y za I kw. 2006 oraz 42 miejsce w podobnym zestawieniu obejmuj�cym I p�rocze 2006 roku.

28 wrze�nia 2006

ISOF na konferencji ERP

Konferencja Giga Con

W dniu 28-29 wrze�nia 2006 w Hotelu Holiday Inn (ul. Z�ota 48/54) w Warszawie odb�dzie si� konferencja ERP/EAI GigaCon 2006, podczas kt�rej firma HEUTHES zaprezentuje mo�liwo�ci systemu ISOF (w dniu 28.09, godz 15:00-15:30, s1).

Konferencja kierowana jest do:

 • os�b decyduj�cych o integracji system�w informatycznych,
 • planuj�cych i prowadz�cych projekty integracyjne,
 • os�b odpowiedzialnych za dob�r technologii informatycznych,
 • dyrektor�w dzia�u informatyki, g��wnych informatyk�w,
 • in�ynier�w systemowych i integrator�w, cz�onk�w grup projektowych.
[wi�cej...]

27 wrze�nia 2006

Nowy system Certyfikacji w ISOF

HEUTHES rozpocz�� wdra�anie nowego systemu zarz�dzania certyfikatami online w systemie ISOF. Wraz z now� wersj� 8.0 systemu wprowadzona zostaje stopniowo dla wszystkich klient�w pe�na automatyzacja zar�wno generowania kluczy certyfikacyjnych, ��dania certyfikacji jak i wydawania certyfikat�w. [wi�cej...]

26 wrze�nia 2006

Klaster OMEGA w Computerworld

Z przyjemno�ci� informujemy, i� Klaster OMEGA, nowe rozwi�zanie przeznaczone dla systemu ISOF, zosta� opisany przez Computerworld.

Zapraszamy do lektury newsa prasowego
http://www.computerworld.pl/news/99875.html

25 wrze�nia 2006

Nowa wersja 8.0 ISOF

Firma HEUTHES wprowadzi w ko�cu wrze�nia 2006 r. now� wersj� 8.0 systemu ISOF (www.isof.pl), przeznaczonego do kompleksowej obs�ugi firm. Najwa�niejsze zmiany i nowo�ci dotycz� wprowadzenia licznych modernizacji w module CRM Prognoza Sprzeda�y (ang. Forecast), wprowadzenia automatycznego systemu generowania online certyfikat�w oraz rozbudow� funkcjonalno�ci Listy P�ac. Zmiany obj�y r�wnie� wi�kszo�� kluczowych modu��w systemu: CRM, Sprzeda�, Zakupy, Magazyn, Rachunkowo�� i DMS. Poni�ej przedstawiono wybrane zmiany w poszczeg�lnych modu�ach. [wi�cej...]

7 wrze�nia 2006

Nowa witryna ISOF

Firma HEUTHES udost�pni�a now� wersj� strony internetowej systemu ISOF. Nowy wygl�d mo�na zobaczy� pod adresem www.isof.pl. Wprowadzenie nowoczesnego projektu witryny polepszy�o czytelno�� serwisu, jego ergonomi� i intuicyjno��, zapewniaj�c r�wnie� lepsze pozycjonowanie oferty firmy. [wi�cej...]

4 wrze�nia 2006

Klaster OMEGA w ISOF

W firmie HEUTHES trwaj� obecnie intensywne prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem zaawansowanego rozwi�zania: Klastra OMEGA. Jest to innowacyjne rozwi�zanie sprz�towo-programowe s�u��ce do budowy klastrowych system�w wieloprocesorowych spe�niaj�cych wymogi wysokiego bezpiecze�stwa, wydajno�ci i niezawodno�ci. HEUTHES ju� w tej chwili gwarantuje klientom ci�g�y dost�p do systemu na poziomie 99,2% czasu w godzinach 6–22. Szacuje si�, �e uruchomienie klastra podniesie t� granic� do 99,9%. [wi�cej...]

31 sierpnia 2006

APPLE wybra� ISOF

SAD Sp. z o.o., b�d�ca wy��cznym przedstawicielem APPLE w Polsce, wybra�a do obs�ugi firmy system ISOF. W ramach wdro�enia zostan� uruchomione modu�y Sprzeda�y, Zakup�w, Rachunkowo�ci, Magazynu, CRM, DMS, Zam�wie�, Serwisu i Sekretariatu. [wi�cej...]

31 sierpnia 2006

ISOF w domenie EU

Firma HEUTHES zarejestrowa�a domen� ISOF.EU. Jest to element szerszej kampanii maj�cej na celu udost�pnienie klientom obcoj�zycznych edycji systemu ISOF. W pierwszej kolejno�ci zostanie uruchomiona wersja angielska, nast�pnie niemiecka. [wi�cej...]

30 sierpnia 2006

MULTICENTAUR w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. wybra� system MULTICENTAUR firmy HEUTHES do prowadzenia obs�ugi operacji mi�dzyoddzia�owych i mi�dzybankowych. Dzi�ki wykorzystaniu autorskiej technologii CLIENT-WEB-SERVER oraz modu�u MC-INTRA, oferowana obecnie wersja 3.5 systemu umo�liwia prowadzenie rozlicze� poprzez przegl�dark� internetow� mi�dzy central�, Bankami Sp�dzielczymi i innymi bankami spoza Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. [wi�cej...]

30 sierpnia 2006

HEUTHES w TELEINFO 500

Teleinfo 500

W opublikowanym rankingu bran�y teleinformatycznej TELEINFO 500, obejmuj�cym dane finansowe za 2005 rok, firma HEUTHES po raz pierwszy zosta�a uj�ta a� w 6 kategoriach zajmuj�c: [wi�cej...]

20 lipca 2006

ISOF po raz pierwszy w raportach MRP

Rozw�j systemu ISOF (obecnie oferowana jest klientom wersja 7.0) zosta� zauwa�ony przez autor�w corocznych zestawie� system�w MRP II/ERP oferowanych na polskim rynku. W najnowszych raportach miesi�cznika MSI (Manufacturing Systems Information) Polska, b�d�cego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA oraz czasopisma Computerworld, obok systemu ISOF, zaprezentowano po 31 rozwi�za� tej klasy. Obydwa raporty powsta�y niezale�nie i s� przeznaczone dla kadry kierowniczej przedsi�biorstw produkcyjnych. [wi�cej...]

20 lipca 2006

ISOF w Eurologistics

Eurologistics

W najnowszym numerze cenionego w bran�y logistycznej dwumiesi�cznika Eurologistics zamieszczono zestawienia firm produkuj�cych systemy teleinformatyczne na potrzeby bran�y TSL. Firma HEUTHES z systemem ISOF znalaz�a si� w dw�ch zestawieniach, w�r�d:

 • 65 producent�w rozwi�za� dla logistyki oraz
 • 20 producent�w system�w dla transportu.
17 lipca 2006

Nowe wersje j�zykowe systemu ISOF

HEUTHES przyspieszy� prace nad wprowadzeniem wersji j�zykowych systemu ISOF. Dzi�ki wykorzystaniu w architekturze technologii Client-Web-Server i HDB, w�asnych rozwi�za� firmy, mo�liwe jest �atwe przygotowanie dowolnych odmian j�zykowych. [wi�cej...]

11 lipca 2006

Najnowszy ranking Computerworld TOP 200

ComputerWorld TOP 200 2005

W najnowszym, presti�owym rankingu bran�y teleinformatycznej TOP 200 przygotowywanym corocznie przez koncern IDG firma HEUTHES zosta�a uj�ta w 2 klasyfikacjach i zaj�a nast�puj�ce pozycje:

 • 36. na li�cie 145 najwi�kszych producent�w oprogramowania w�asnego,
 • 246. w�r�d 336 firm osi�gaj�cych najwi�ksze przychody ze sprzeda�y produkt�w i us�ug IT.
[wi�cej...]
11 lipca 2006

ISOF w Raporcie specjalnym system�w MRP II/ERP

ComputerWorld MRP II/ERP

W najnowszym, dorocznym Raporcie specjalnym system�w MRP II/ERP czasopisma Computerworld zosta�y zaprezentowane 32 oferowane na polskim rynku produkty tej klasy. Mi�o nam poinformowa�, �e w tym presti�owym zestawieniu zosta� uj�ty system ISOF. Warte zauwa�enia jest, i� tw�rcami tylko 11 produkt�w s� firmy krajowego pochodzenia. Pozosta�e to systemy zagraniczne dostosowywane do specyfiki polskiego rynku. [wi�cej...]

5 lipca 2006

ISOF w zestawieniu MSI Polska

MSI

W najnowszym, czerwcowym numerze cenionego na rynku miesi�cznika MSI (Manufacturing Systems Information) Polska, b�d�cego lokalnym wydaniem renomowanego MSI USA, opublikowano zestawienie system�w ERP przeznaczonych dla firm produkcyjnych i oferowanych na polskim rynku. W gronie 32 firm zaprezentowano r�wnie� system ISOF firmy HEUTHES Sp. z o.o.

3 lipca 2006

HEUTHES w rankingu Home&Market

Home&Market

Wed�ug najnowszego rankingu czasopisma Home&Market HEUTHES zaj�� 482 pozycj� na li�cie 500 najwi�kszych firm handlowo-us�ugowych w Polsce wed�ug przychod�w netto ze sprzeda�y w 2005 roku.

26 czerwca 2006

Nowa wersja FORECAST

Forecast - wykres Gantt'a

Na pocz�tku lipca 2006 r. wraz z now� wersj� 7.2 systemu ISOF (www.isof.pl) zostanie wprowadzony zaktualizowany modu� CRM Prognoza Sprzeda�y (ang. FORECAST). Pozwala on na prognozowanie, planowanie strategii oraz zarz�dzanie operacjami sprzeda�y. Modu� cechuj� rozbudowane mo�liwo�ci wielokryterialnego raportowania. [wi�cej...]

20 czerwca 2006

GRYFCARD w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. wybra� do obs�ugi kart bankowych system GRYFCARD firmy HEUTHES. Dzi�ki wykorzystaniu autorskiej technologii CLIENT-WEB-SERVER oferowana obecnie 12 wersja systemu umo�liwia obs�ug� wszystkich operacji kartowych i wsp�prac� centrali z oddzia�ami i Bankami Sp�dzielczymi poprzez przegl�dark� internetow�. [wi�cej...]

20 czerwca 2006

Nowy kompilator HDB

Firma HEUTHES wdro�y�a 20 czerwca 2006 roku now� wersj� 6.22 kompilatora rozwijanej przez siebie technologii HDB. HDB w po��czeniu z innym autorskim rozwi�zaniem Client-Web-Server pozwala na budow� dowolnych aplikacji pracuj�cych w przegl�darce internetowej, wsp�pracuj�cych z dowoln� relacyjn� baz� danych i dzia�aj�cych na wielu platformach sprz�towych przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpiecze�stwa danych i du�ej wydajno�ci. [wi�cej...]

31 maja 2006

E-learning w programie ISOF dla Uczelni

ISOF dla Uczelni

Firma HEUTHES uruchomi�a nowoczesn� platform� zdalnego nauczania przeznaczon� dla programu ISOF dla Uczelni. Przygotowano na niej dwa kursy koncentruj�ce si� na mo�liwo�ciach system�w ERP i CRM. [wi�cej...]

31 maja 2006

HEUTHES na FUTURALLIA 2006

W dniach 31.05 – 02.06.2006 we Wroc�awskiej Hali Ludowej odbywa� si� b�dzie mi�dzynarodowe, wielobran�owe forum FUTURALLIA 2006, na kt�rym obecni b�d� r�wnie� przedstawiciele firmy HEUTHES. Forum od lat jest jednym z g��wnych wydarze� biznesowych przeznaczonych dla ma�ych i �rednich przedsi�biorstw, kt�re poszukuj� zagranicznych partner�w handlowych. Firma HEUTHES ma przyjemno�� wzi�� udzia� w dyskusjach. Celem Forum FUTURALLIA jest umo�liwienie osobom zarz�dzaj�cym firmami rozwoju strategicznych kontakt�w handlowych i finansowych oraz podejmowanie wsp�pracy technologicznej. FUTURALLIA s� te� doskona�ym narz�dziem wymiany informacji o nowych rynkach i mi�dzynarodowych trendach w gospodarce.

27 maja 2006

Piknik firmy HEUTHES

Piknik HEUTHES 2006

Firma HEUTHES tradycyjnie w maju zorganizowa�a dla swoich klient�w i partner�w handlowych plenerowe spotkanie integracyjne. Tegoroczny, �smy piknik, odby� si� na terenie po�o�onym w kompleksie le�nym Drawskiego Parku Krajobrazowego nad malowniczym jeziorem Siecino. [wi�cej...]

24 maja 2006

HEUTHES w TVP3

TVP3

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego wydania (odc. 24) cyklicznego programu TVP3 Szczecin pt. „Powi�kszenie”. [wi�cej...]

24 maja 2006

ISOF poprzez UMTS

ISOF przez GSM/UMTS

Firma HEUTHES przeprowadzi�a testy mobilnej pracy z systemem ISOF (www.isof.pl) poprzez ��cza UMTS w sieci Plus GSM. Wykorzystano ofert� transmisji danych dla firm iPlus Biznes. Przy niskim abonamencie (od 49 PLN) zapewnia ona dost�p do Internetu w technologiach UMTS/EDGE/GPRS z pr�dko�ciami 384 Kb/s, por�wnywalnymi z dost�pem poprzez stacjonarn� Neostrad� TP. [wi�cej...]

24 maja 2006

CRM GigaCon 2006

CRM GigaCon 2006 CRM GigaCon

W dniu 24 maja 2006 w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odb�dzie si� konferencja CRM GigaCon 2006, w trakcie kt�rej firma HEUTHES zaprezentuje mo�liwo�ci systemu ISOF (12:20–12:50, S7).

Celem konferencji jest przedstawienie w obszarze sprzeda�y, marketingu i IT, specyficznego know-how oraz narz�dzi koniecznych do zaprojektowania firmowych proces�w, procedur i system�w zorientowanych na klienta. [wi�cej...]

10 maja 2006

Promocja modu�u CRM Prognoza Sprzeda�y

Firma HEUTHES w nowej wersji 7.0 systemu ISOF wprowadzi�a now� funkcj� CRM Prognoza Sprzeda�y (Forecast). Wszystkie firmy mog� korzysta� z nowego modu�u bez ponoszenia op�at w okresie 10.5–30.6.2006. Promocja obejmuje dost�p dla 3 u�ytkownik�w. [wi�cej...]

4 maja 2006

Nowa wersja 7.0 ISOF

Firma HEUTHES na pocz�tku maja wprowadzi now� wersj� 7.0 systemu ISOF (www.isof.pl), przeznaczonego do kompleksowej obs�ugi firm. Najwa�niejsze zmiany i nowo�ci obj�y modu�y CRM, DMS, wprowadzenie nowej funkcjonalno�ci Prognozowanie Sprzeda�y (ang. Forecast) oraz zmiany w systemie raportowania. [wi�cej...]

4 maja 2006

Tablica Wynik�w (Dashboard) w systemie ISOF

Dashboard

Firma HEUTHES opracowa�a i wprowadzi�a do systemu ISOF (www.isof.pl) now� funkcj� Tablic� Wynik�w (ang. Dashboard), b�d�c� cz�ci� CRM/DMS. Dzi�ki nowej funkcji mo�liwe jest wygenerowanie w dokumencie DMS zestawu wykres�w powsta�ych w oparciu o dane raportowane przez poszczeg�lne modu�y systemu. [wi�cej...]

4 maja 2006

Wirtualna Sprzeda� w ISOF

HEUTHES wdro�y� w systemie ISOF (www.isof.pl) nowy system certyfikacji kluczy. Dotychczasowe zewn�trzne metody generowania i udost�pniania certyfikat�w klientom zast�piono nowym modu�em w administracji ISOF. Nowy system pozwala na usprawnienie wdro�enia nowych klient�w, a dotychczasowym u�ytkownikom zapewnia zautomatyzowan� procedur� odnowienia certyfikat�w wykonywan� za po�rednictwem funkcji systemu. [wi�cej...]

4 kwietnia 2006

Wzrost us�ug outsourcingowych w roku 2005

Statystyki outsourcingu za 2005 rok

Firma HEUTHES, opieraj�c si� na danych za rok 2005, opracowa�a przekrojowy raport popularno�ci us�ug SaaS w systemie ISOF. Prosimy zapozna� si� z tre�ci� raportu.

21 marca 2006

10 lat technologii CLIENT-WEB-SERVER®

W ostatnich latach powsta�o w Polsce wiele ciekawych technologii informatycznych. Jedn� z nich jest opracowana w 1996 r. przez firm� HEUTHES technologia CLIENT-WEB-SERVER®. Umo�liwia ona szybk� budow� aplikacji przeznaczonych na dowolne platformy (od GSM, poprzez PC, do mainframe). Systemy powsta�e w tej technologii pracuj� poprzez standardowe przegl�darki internetowe, zapewniaj�c jednocze�nie wysoki poziom bezpiecze�stwa danych. [wi�cej...]

1 marca 2006

Nowy kurs w Akademii ISOF

Firma HEUTHES udost�pni�a na platformie elearningowej Akademia ISOF nowy, drugi kurs: „CRM Operacyjny – krok po kroku”. Kurs omawia nast�puj�ce zagadnienia: [wi�cej...]

7 lutego 2006

Uniwersytet Szczeci�ski w programie „ISOF dla Uczelni”

Uniwersytet Szczeci�ski jest kolejn� Uczelni� po Politechnice �l�skiej, Politechnice ��dzkiej oraz Wy�szej Szkole Biznesu z Gorzowa Wielkopolskiego, kt�ra przyst�puje do wsp�pracy z firm� HEUTHES w zakresie oprogramowania ISOF. G��wnym za�o�eniem programu „ISOF dla Uczelni” jest zdobywane przez student�w wiedzy w oparciu o najnowocze�niejsze systemy klasy ERP, CRM i DMS, jakie zapewnia zintegrowane oprogramowanie ISOF przy minimalnych kosztach dla Uczelni. [wi�cej...]

1 lutego 2006

Zmiana siedziby HEUTHES

Z dniem 1 lutego 2006 r. ulega zmianie siedziba firmy HEUTHES Sp. z o.o. [wi�cej...]

25 stycznia 2006

ISOF na konferencji CRM

W dniu 25 stycznia 2006 roku w Centrum Konferencyjnym FOCUS przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie odb�dzie si� organizowana przez Migut Media SA konferencja ,,Zyskowni i lojalni klienci – CRM sposobem na ich utrzymanie'', podczas kt�rej firma HEUTHES przedstawi prelekcj� ,,Zalety integracji modu��w CRM i DMS na przyk�adzie systemu ISOF w oparciu o praktyczne zastosowania'' (godz. 12:30–13:00). [wi�cej...]

13 stycznia 2006

ISOF przyspieszy� o 20%

Cacti

Wraz z now� wersj� 6.0 systemu ISOF zosta�a wdro�ona optymalizacja kompilatora HDB. Testy wydajno�ci przeprowadzone na nowych serwerach systemu ISOF (seria AMD Opteron 275) wykaza�y, i� ISOF jest w stanie przetwarza� obecnie 900 ��da� Klient�w na minut�. Oznacza to globalne przyspieszenie pracy ca�ego systemu o 20%.

Wdro�enie nowego rozwi�zania pomo�e sprosta� dynamicznemu wzrostowi u�ytkownik�w obserwowanemu w ostatnim czasie.

zobacz starsze wiadomo�ci...


Mo�liwo�ci ISOF

7 wyzwa� zarz�dzania

Kup ISOF

Katalog szkole�