Wzrost outsourcingu oprogramowania CRM i ERP

oce� stron�

Us�uga outsourcingu system�w CRM i ERP jest znana w Polsce od ko�ca lat dziewi��dziesi�tych. Jednym z pionier�w bran�y wynajmu oprogramowania do zarz�dzania przedsi�biorstwem jest firma HEUTHES. Produkowany i oferowany przez ni� system ISOF (www.isof.pl) jest obecny na rynku ju� od 2000 roku. Pomimo tego, a� do 2002 roku klasyczne licencje systemu dominowa�y nad SaaS. W miar� wzrostu zaufania firm do outsourcingu oprogramowania ros�a sprzeda� tych us�ug. Prze�omem okaza� si� rok 2003 r., kiedy nast�pi� blisko 10-krotny wzrost zawieranych um�w SaaS w stosunku do poprzedniego roku. Opieraj�c si� na danych za lata 2003 i 2005 HEUTHES przygotowa� por�wnawcze zestawienia statystyczne obejmuj�ce us�ugi SaaS systemu ISOF.

Pierwszy raport prezentuje procentowy udzia� liczby sesji pracy z systemem ISOF w 2005 roku w poszczeg�lnych krajach:

 • • Polska 90.0%,
 • • Niemcy 5.0%,
 • • Hiszpania 3.0%,
 • • Wielka Brytania 0.9%,
 • • Austria 0.2%,
 • • Czechy 0.2%,
 • • Kanada 0.2%,
 • • W�ochy 0.2%,
 • • Holandia 0.1%,
 • • Rumunia 0.1%,
 • • USA 0.1%.

Warto zauwa�y�, �e a� 10% wszystkich sesji pracy z systemem ISOF zosta�o zainicjowanych poza granicami Polski. ISOF dzi�ki wykorzystaniu technologii Client-Web-Server i HDB, autorskich rozwi�za� firmy HEUTHES, umo�liwia �atwe przygotowanie dowolnych wersji j�zykowych systemu.

Rozk�ad geograficzny sesji pracy z ISOF
Rys. 1: Rozk�ad geograficzny sesji pracy z systemem ISOF w 2005 r.

Kolejne zestawienie obejmuje modu�y wykorzystywane na najwi�kszej liczbie stanowisk. Raport prezentuje procentowy udzia� poszczeg�lnych funkcjonalno�ci w�r�d wszystkich u�ytkownik�w systemu ISOF w 2005 r. (w nawiasie warto�ci dla 2003 r.):

 • • CRM 60% (44%),
 • • Sprzeda� 39% (34%),
 • • DMS 35% (26%),
 • • Magazyn 30% (28%),
 • • Rachunkowo�� 30% (38%),
 • • Zam�wienia od klient�w 21% (17%),
 • • Zakupy 16% (15%),
 • • Zam�wienia do dostawc�w 8%  (8%),
 • • Sekretariat 4%  (4%),
 • • Zadania 4%  (3%),
 • • Pozosta�e 2%  (2%).

Warte podkre�lenia jest zainteresowanie klient�w nowoczesnymi technologiami biznesowymi, kt�re na przestrzeni dw�ch lat odnotowa�y najwi�ksze wzrosty. Pierwsz� pozycj� zajmuje CRM, aktywny u 60% os�b pracuj�cych z systemem ISOF (wobec 44% w 2003 r.). Na trzecim miejscu w rankingu popularno�ci jest modu� DMS wprowadzaj�cy elektroniczny obieg dokument�w w firmie. R�wnie� i on odnotowa� wzrost w tym samym zestawieniu, do 35% wobec 26% w 2003 roku.

Modu�y wykorzystywane na najwi�kszej liczbie stanowisk
Rys. 2: Modu�y systemu ISOF wynajmowane na najwi�kszej liczbie stanowisk.

Kolejne zestawienie obejmuje bran�e w kt�rych wykorzystywany jest system ISOF. Procentowy udzia� poszczeg�lnych bran� w�r�d u�ytkownik�w systemu ISOF w 2005 r. (w nawiasie dane z 2003 r.) przedstawia si� nast�puj�co:

 • • Handel hurtowy 47% (36%),
 • • Us�ugi 18% (19%),
 • • Handel detaliczny 13% (17%),
 • • Telekomunikacja 10% (13%),
 • • Media 7%  (0%),
 • • Edukacja 0%  (8%),
 • • S�u�ba zdrowia 3%  (5%),
 • • Rolnictwo 1%  (0%),
 • • Inne 1%  (2%).

Wysoka pozycja i wzrost udzia�u firm prowadz�cych sprzeda� hurtow� w zestawieniu bran� nie s� przypadkowe. ISOF ujawnia pe�ni� swoich zalet szczeg�lnie w�r�d przedsi�biorstw o rozproszonej strukturze, posiadaj�cych kilka oddzia��w zapewniaj�c ich wsp�prac� przez przegl�dark� internetow� w czasie rzeczywistym, na centralnej bazie danych.

Bran�e u�ytkownik�w
Rys. 3: Bran�e u�ytkownik�w systemu ISOF w latach 2005 i 2003.

HEUTHES przeprowadzi� tak�e badania dotycz�ce lokalizacji siedzib firm wykorzystuj�cych system ISOF. Wi�kszo�� z nich znajduje si� w Polsce centralnej i zachodniej. Modelem SaaS w roku 2005 mniej zainteresowane by�y firmy z Polski wschodniej.

Lokalizacja siedzib firm wykorzystuj�cych system ISOF
Rys. 4: Lokalizacja siedzib firm wykorzystuj�cych system ISOF w 2005 r.Mo�liwo�ci ISOF

7 wyzwa� zarz�dzania

Kup ISOF

Katalog szkole�