Czy strona spe�ni�a Pana/i oczekiwania?
Prosimy o opini�:

1. Czy znalaz�/a Pan/i na stronie potrzebne informacje?

tak
nie
cz�ciowo
jeszcze nie wiem

2. Czy informacje zawarte na stronie s� zrozumia�e?
ca�kowicie
niezrozumia�e
  1   2   3   4   5   ca�kowicie
  zrozumia�e
   
3. Czy strona zawiera dok�adne informacje?
bardzo
og�lne
  1   2   3   4   5   bardzo
  dok�adne
   
4. Uwagi. Jakich informacji brakuje Panu/i na stronie www oraz jak mo�emy ulepszy� witryn�, aby lepiej odpowiada�a Pana/i oczekiwaniom?