Moduł finansowo-księgowy

Wprowadzenie

ISOF spełnia wszelkie wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza ustawy o rachunkowości i zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Zapewniona jest automatyzacja wpisów do dziennika i identyfikacja osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. System wspiera sprawdzanie poprawności przetworzenia i kompletności oraz identyczności zapisów. Dane są chronione, co zapewnia ich niezmienność przez okres przechowywania.

Moduł finansowo-księgowy jest narzędziem przeznaczonym do prowadzenia pełnej księgowości opartej o plan kont. Przyjęte w module rozwiązania pozwalają zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań, dzięki czemu osoby wprowadzające dane posługiwać się mogą jedynie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont. Odpowiednie algorytmy automatycznie odzwierciedlą zarejestrowane zdarzenie gospodarcze na właściwe konta oraz dzienniki księgowań.

Ścisłe zintegrowanie systemu z pozostałymi elementami ISOF pozwala zminimalizować nakład pracy potrzebny do prowadzenia ksiąg.

Funkcjonalność

Zestaw funkcji oferowanych przez moduł finansowo-księgowy jest niezwykle bogaty. Pozwala on zaspokoić potrzeby w zakresie ewidencji i analizy danych w niemal każdej firmie. Posiada wszystkie wymagane ustawą o rachunkowości zestawienia i raporty, zestawienie sald i obrotów, rachunek zysków i strat, bilans, deklaracje VAT-7 i CIT-2. Księgowania dokumentów odbywają się z podziałem na zdefiniowane dzienniki księgowań np. Zakupy, Sprzedaż, czy PK – Przeksięgowania.

Księgowanie dokumentów

Moduł finansowo-księgowy zorientowany jest na księgowanie dokumentów. Odpowiednim dokumentom można przypisać określone schematy księgowań, co zwiększa szybkość wprowadzania danych.

Importowanie dekretów

Moduł jest w stanie pobrać zadekretowane już dokumenty zarejestrowane w innych modułach systemu ISOF. Do tego celu służy funkcja importu dekretów, która automatycznie wyszukuje dekrety dokumentów określonego typu i z określonego przedziału czasowego, a następnie pozwala użytkownikowi zadecydować, które z nich mają zostać zaksięgowane.

Raport kasowy

Rejestry VAT, CIT-2, F01

Moduł FK umożliwia prowadzenie rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży towarów i usług objętych podatkiem VAT. Pogrupowanie dokumentów w odpowiednie rejestry VAT w łatwy i szybki sposób umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, czy VAT-UE. Moduł FK udostępnia również funkcjonalność dotyczącą wystawienie deklaracji CIT-2, a także sporządzenie sprawozdania F01.

Rozrachunki

Moduł FK wyposażony został w mechanizmy wspomagające zarządzanie rozrachunkami. Ułatwiają one kontrolę należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców.

Raporty i budżetowanie

Moduł FK integruje w sobie funkcje pozwalające generować zestawienia informacyjne oparte na danych zgromadzonych przez system rachunkowości. Dostępne są następujące raporty:

  • raporty gotówkowe, pokazujące przepływ gotówki, wspierające planowanie przepływem gotówki w firmie,
  • budżetowanie umożliwiające zaplanowanie oraz kontrolę budżetu w firmie,
  • raporty własne, budowane samodzielnie, wykorzystujące wszystkie dostępne w systemie FK dane oraz ich prezentację w przekrojach dostosowanych do specyfiki Firmy.

Moduł raportów jest zatem cennym narzędziem dla kierownictwa firmy, ponieważ dostarcza różnorodnych przekrojów informacyjnych na temat sytuacji firmy i pozwala w ten sposób podejmować bardziej optymalne decyzje. Jest ponadto dostępny również z poziomu ISOF CRM – Centrum Dowodzenia.

Wielowalutowość

Moduł FK ISOF uwzględnia również obsługę walut. Możliwe jest zdefiniowanie kont walutowych, na których odbywać się mogą księgowania w walutach. Rejestracja dokumentów walutowych podobnie jak w obsłudze dokumentów w ISOF odbywa się ze wskazaniem waluty oraz kursu. Wszystkie wartości są również przeliczane na PLN. Powstają wówczas rozrachunki walutowe. Rozrachunki mogą być rozliczanie w walucie oraz w złotówkach, możliwe jest również rozliczanie różnic kursowych.

Wszystkie konta walutowe oraz zarejestrowane dokumenty walutowe można przeglądać ze względu na walutę jak i na złotówki, zestawienia uwzględniają wartości walutowe. Dokumenty walutowe importowane z ISOF (sprzedaż, dokumenty magazynowe, zakupowe i inne) zapisywane są też jako dokumenty walutowe w FK. Istnieje również moduł rejestracji wszystkich używanych w systemie walut oraz kursów.

Zalety

Moduł finansowo-księgowy systemu ISOF pozwala skutecznie zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o dokonywanych przez nie operacjach gospodarczych oraz dostarczania odpowiednich informacji zarządczych.

Zintegrowany przepływ informacji

Informacje gromadzone przez poszczególne moduły ISOF przechowywane są w jednej bazie danych. Dlatego dane z jednego modułu mogą być wykorzystywane przez inne, jak to ma miejsce np. w przypadku przejmowania przez moduł FK gotowych dekretów. Rozwiązanie takie ułatwia i przyspiesza pracę a także ogranicza możliwość pomyłki.

Bogata funkcjonalność

Moduł FK oferuje wiele funkcji wspomagających dział księgowości i pokrywających większość potrzeb firmy w zakresie ewidencji i analizy danych o prowadzonych operacjach gospodarczych.

Księgowania równoległe

W przypadku prowadzenia pełnej księgowości kontowej z uwzględnieniem księgowań na kontach zespołu 4 i 5 moduł FK umożliwia tzw. księgowania równoległe. W znaczny sposób ułatwia to zadekretowanie dokumentów z uwzględnieniem kont kosztów rodzajowych (zespół 4) oraz kont kosztowych wg miejsc ich powstawania (zespół 5).

Zaawansowane mechanizmy raportowania

Moduł FK posiada zaawansowany moduł raportów pozwalający łatwo tworzyć zestawienia informacyjne dostarczające kadrze zarządzającej informacji o sytuacji finansowej firmy Dostępne są także tzw. raporty przestawne. Tym samym moduł FK sprzyja optymalizowaniu podejmowanych decyzji.

Korzyści

  • Łatwe budowanie raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom Firmy.
  • Optymalizacja procesów księgowych i automatyzacja obsługi dokumentów.
  • Możliwość pełnego wykorzystania automatycznych procesów dekretacji.
  • Spójny system wspomagający przepływ danych i dokumentów z różnych działów Firmy do księgowości.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›